Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/5292
Başlık: ‘SOSYO-KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN İŞ YAŞAMI KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: PERAKENDE SEKTÖRÜNDEN BİR ARAŞTIRMA
Yazarlar: Altunkılıç, Sibel
Anahtar kelimeler: Kültürel Farklıklar
İş Yaşam Kalitesi
Kadın Çalışanlar
İş Yaşamı Algıları
Socio-cultural dimensions
Quality of Work Life
Women Employees
Quality of Life Perspectives
Yayın Tarihi: May-2019
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: GloballeĢme ile beraber, iĢ yaĢamında küresel bir dönüĢüm baĢlamıĢtır. Bunun ana nedeni global ticaretin artması ve rekabetin de buna bağlı olarak hızlanmasıdır. Bu hızlı dönüĢümün oluĢmasına bağlı olarak tüm dünyada ve Türkiye‟de kadınlar da iĢ hayatında aktif olarak faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. Kadınların çalıĢtığı Ģirketlerin daha verimli olduğu ve rekabette öne çıktığı tespit edilmiĢtir. Bunun yanında ise özellikle Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde kadınların iĢ hayatında erkeklerden geri planda kaldıkları ve iĢ yaĢam kalitelerinin düĢtüğü tespit edilmiĢtir. Bu algı literatürde „cam tavan‟ olarak da değerlendirilmektedir. Bu çalıĢmanın ana amacı iĢ yaĢamında etkili olan 3 sosyo-kültürel farklılıkların „belirsizlikten kaçınma‟, „güç mesafesi‟ ve „maskülen/feminen boyutların kadın çalıĢanların iĢ yaĢamı kalitesi algılarının değerlendirilmesidir. Bu amaçla detaylı bir literatür taraması yapılmıĢtır. Literatürün incelenmesinin ardından bulguların desteklenmesi amacı ile Ġstanbul‟da ikamet eden ve perakende sektöründe faaliyet gösteren, farklı yaĢlarda ve pozisyonlarda çalıĢan kadın çalıĢanlar arasında nicel bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırmada sosyo-kültürel boyut ölçeği ve iĢ yaĢam kalitesi ölçekleri kullanılmıĢtır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5292
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10248114.pdf1.58 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.