Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5292
Title: ‘SOSYO-KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN İŞ YAŞAMI KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BEYAZ YAKALI KADIN ÇALIŞAN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: PERAKENDE SEKTÖRÜNDEN BİR ARAŞTIRMA
Authors: Altunkılıç, Sibel
Keywords: Kültürel Farklıklar
İş Yaşam Kalitesi
Kadın Çalışanlar
İş Yaşamı Algıları
Socio-cultural dimensions
Quality of Work Life
Women Employees
Quality of Life Perspectives
Issue Date: May-2019
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: GloballeĢme ile beraber, iĢ yaĢamında küresel bir dönüĢüm baĢlamıĢtır. Bunun ana nedeni global ticaretin artması ve rekabetin de buna bağlı olarak hızlanmasıdır. Bu hızlı dönüĢümün oluĢmasına bağlı olarak tüm dünyada ve Türkiye‟de kadınlar da iĢ hayatında aktif olarak faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. Kadınların çalıĢtığı Ģirketlerin daha verimli olduğu ve rekabette öne çıktığı tespit edilmiĢtir. Bunun yanında ise özellikle Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerde kadınların iĢ hayatında erkeklerden geri planda kaldıkları ve iĢ yaĢam kalitelerinin düĢtüğü tespit edilmiĢtir. Bu algı literatürde „cam tavan‟ olarak da değerlendirilmektedir. Bu çalıĢmanın ana amacı iĢ yaĢamında etkili olan 3 sosyo-kültürel farklılıkların „belirsizlikten kaçınma‟, „güç mesafesi‟ ve „maskülen/feminen boyutların kadın çalıĢanların iĢ yaĢamı kalitesi algılarının değerlendirilmesidir. Bu amaçla detaylı bir literatür taraması yapılmıĢtır. Literatürün incelenmesinin ardından bulguların desteklenmesi amacı ile Ġstanbul‟da ikamet eden ve perakende sektöründe faaliyet gösteren, farklı yaĢlarda ve pozisyonlarda çalıĢan kadın çalıĢanlar arasında nicel bir araĢtırma yapılmıĢtır. AraĢtırmada sosyo-kültürel boyut ölçeği ve iĢ yaĢam kalitesi ölçekleri kullanılmıĢtır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5292
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10248114.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.