Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5291
Title: YENİLİKÇİ YÖNETİM ÖZELLİKLERİ GÖSTEREN OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYON VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Authors: Cansu, Rafet
Keywords: Yönetici
İnovasyon
Motivasyon
Örgütsel Bağlılık
Manager
İnovation
Motivation
Organizational Commitment
Issue Date: Apr-2019
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: İnovasyon (Yenilik) kavramı; son yıllarda örgütler açısından önemli bir kavram haline gelmiştir. Bu durumun en önemli sebebi, inovatif (yenilikçi yönetim) uygulamaları doğru şekilde kullanan, üreten ve yöneten örgütlerin başarılı olmasıdır. Bu önemden yola çıkarak araştırmada; inovatif özellikteki yöneticiler karşısında, öğretmenlerin motivasyonlarının ve örgütsel bağlılıklarının nasıl etkilendiğini belirlemek amaçlanmıştır. Öncelikle; İnovasyon, Motivasyon, Örgütsel Bağlılık, “Eğitim Örgütlerinde Yenilik ve Yenilikçi (İnovatif) Okul Yöneticileri”, “İnovatif Okul Yönetimi ile Öğretmenlerin Motivasyonu İlişkisi” ve “İnovatif Okul Yönetimi ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı İlişkisi” ile ilgili kuramsal bilgiler verilmiştir. Daha sonra evren olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili Avrupa Yakası Bahçelievler ilçesinde yer alan devlet okullarının ilköğretim kademesinde görev yapan öğretmenleri belirlenmiştir. Tesadüfi örnekleme yoluyla kura ile belirlenen 12 okulda görev yapmakta olan 357 öğretmenden veri toplanmış olup 317 geçerli veri analizlere dahil edilmiştir. Elde edilen yanıtlar bilgisayarda veri olarak “SPSS for Windows 16.0” programına tanımlanmıştır. Ardından yapılan analizeler doğrultusunda p<,05 değeri üzerinden anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin yönetici inovasyon yeterlilikleri ölçeği, motivasyon ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeği puanlarının normal dağılım gösterip göstermediğinin incelendiği kolmogorovsmirnov-z testi uygulanmış; sonucuna göre de yönetici inovasyon yeterliliği ölçeği ile örgütsel bağlılık ölçeği verilerinin dağılımının normalden farklılaştığı, motivasyon ölçeği verilerinin ise normalden farklılaşmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin Yönetici İnovasyon Yeterlilikleri Ölçeği, Motivasyon Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nden almış oldukları puanlar arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayıları analizi kullanılmıştır. Yapılan uygulamada inovatif yöneticiler karşısında öğretmenlerin kendi algılarına göre motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeylerini belirleme analiz çalışması yapılmıştır. İlişkisel tarama yöntemiyle yapılan analiz sonuçlarına göre; Yönetici İnovasyon Yeterlilikleri Ölçeği puanları ile Motivasyon Ölçeği puanları, Yönetici İnovasyon Yeterlilikleri Ölçeği puanları ile Örgütsel Bağlılık Ölçeği puanları arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Diğer bir ifadeyle inovatif yönetici davranışları arttıkça öğretmenlerin motivasyon düzeyleri ve örgütsel bağlılık düzeyleri artmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5291
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10247037.pdf.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.