Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5285
Title: AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI AÇISINDAN TÜRKİYE ALMANYA KARŞILAŞTIRMASI
Authors: Özdemir, Fikret
Keywords: İstihdam
Aktif İstihdam Politikası
Almanya
Türkiye
İşsizlik
Employment
Active Employment Policy
Germany
Turkey
Unemployment
Issue Date: Apr-2019
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: ĠĢsizlik veya istihdam sorunu, tüm dünyada gündemden düĢmeyen sorunların en baĢında gelmektedir. Bütün devletlerin ve hükümetlerin en önemli programlarını istihdam politikaları oluĢturmaktadır. Çünkü iĢsizlik oranları, hükümet değiĢtirebilen verilerdir. Her ülkenin kendine özgü istihdam politikaları vardır; ancak günümüzde iĢsizlik ülkelerin kendi baĢına çözebileceği sorunlardan değildir. Aktif istihdam politikaları, G-20 ülkelerinin gündeminde son 10 yıldır daha fazla yer almaya baĢlamıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerin ekonomileri, dünya ekonomisinin % 83‟ünü kapsamaktadır. “Aktif istihdam politikaları” kavramı, Ġkinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra Ġsveç‟te iĢsizliği azaltmak ve enflasyonu kontrol alma politikaları uygulamalarında kullanılmıĢtır. 1960‟lı yıllardan sonra ise Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aktif istihdam politikalarını iĢgücü piyasası politikaları bünyesinde değerlendirmiĢtir. Avrupa ülkelerinde kısa sürede yaygınlaĢan aktif veya tam istihdam politikalarının amacı; iĢgücü ve istihdamı artırmak, arz, talep, emek, meslek, sektör, iĢyeri bölgesi gibi kavramları birbirleri ile uyumlu hale getirmektedir. Ġlk ortaya atıldığı yıllarda bu politikalar her ne kadar siyasilerin ve ekonomi çevrelerinin ilgisini çekmese de 1980‟li yıllarda artmaya baĢlayan küresel iĢsizlik, hükümetleri ekonomi programlarında aktif istihdam politikalarını dikkate almaya zorlamıĢtır. Bu bağlamda çalıĢmam kapsamında ekonomi politikaları ve sorunlarının çözümü için önemli bir olgu olan aktif istihdam politikası araçlarının rolü ve iĢleyiĢi ele alınmaya çalıĢılmıĢ ve Almanya modelini ele alarak Türkiye ve Almanya hükumetlerinin istihdam politikaları karĢılaĢtırılmıĢtır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5285
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10244778.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.