Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5226
Title: YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILAN KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ
Authors: Perver, Zuhal
Keywords: Kira Sözleşmesi
Kira Bedeli
Kira Unsurları
Taşınmaz Mal
Yabancı Para
Kira Bedelinin Uyarlanması
Kira Bedelinin Tespiti
Hak ve Nesafet
Kira Bedeli Artış Oranı
Memleket Parası
Tarafların Anlaşması
İfa Güçlüğü
Rent Contract
Rent Price
Rent Elements
Immovable Property
Foreign Currency
Adaptation of Rent Price
Determination of Rent Price
Rights and Equity
Increase Rate of Rent Price
Domestic Currency
Agreement of Parties
Hardship
Issue Date: 2018
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Yabancı para olarak kararlaĢtırılan kira bedelinin belirlenmesi konulu yüksek lisans tez çalıĢmam da, genel olarak kira sözleĢmesinin tanımı, esaslı unsurları, kiracı ve kiraya verenin hak ve yükümlülükleri incelenmiĢtir. Devamla; yabancı para ve memleket parası ayırımı dikkate alınarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri ıĢığında, yabancı para kira bedelinde uygulanacak artıĢ oranı, tarafların anlaĢmalarının geçerliliği, kira bedelinin belirlenmesi (tespiti), uyarlama davasının özellikleri ve süreci, kira sözleĢmesinin sona ermesi halleri aynı zamanda mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri ile de karĢılaĢtırma yapılarak incelenmiĢtir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5226
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10201817.pdf862.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.