Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5221
Title: ENDÜSTRİDE KULLANILAN METAL KAPLAMA TESİSLERİNDEKİ ATIKSUYUN GERİ KAZANIMI, PROSESİN HAMMADDE SU VE ENERJİ AÇISINDAN İNCELENEREK VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI
Authors: Tütün, Kemal
Keywords: Eloksal kaplama
Atıksu
Arıtma
Geri kazanım
Anodising
Wastewater
Purification
Recovery
Issue Date: 2017
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Extrüzyon yöntemiyle üretilen alüminyum profil malzeme üzerine yapılan eloksal kaplama, eloksal banyolarında kullanılan asidin elektrolit, kaplanacak olan profil malzeme ise anot görevi yaptırılarak genellikle doğru akım ile yapılan elektroliz iĢlemidir. Eloksal kaplama iĢleminde kullanılan banyolar; asit, baz ve banyo özelliğine göre banyo kararlılığının sağlanması için çeĢitli çözeltiler, farklı kimyasallar içermektedir. Banyolardan geçiĢ esnasında bir sonraki banyoya malzeme üzerindeki banyo çözeltisi taĢınmakta ve banyoların konsantrasyonları dolayısı ile banyoların kirlilik yükleri de zamanla artmaktadır. Kaplama verimliliğini artırmak için banyoların en uygun baĢlangıç Ģartlarına getirilmesi amacıyla değiĢimi yapılmaktadır. Banyolardaki kirliliğinin tespitinde iletkenlik, asitlik, bazlık, PH gibi analizler yapılmakta ve analiz sonucuna göre banyoların değiĢimi ayrıca banyo karalılığının sağlanmasında gerekli olan kimyasalların banyolara eklenmesi yapılmaktadır. Eloksal ve durulama banyolarından atıksu ve hammadde geri kazanımı için son yıllarda kullanılmaya baĢlanan klasik arıtma yöntemlerindeki arıtma yetersizliklerini gideren ileri arıtma yöntemlerden reçineli iyon değiĢtiriciler ve membran prosesler(Ultrafilresayon(UF) ve Nanofiltrasyon(NF)) kullanılmaktadır. Geri kazanım-arıtma verimliği atıksu karakterine, arıtma iĢleminde kullanılan yöntemlere ve bu yöntemlerde kullanılan ekipmanın özelliğine göre değiĢkenlik göstermekle beraber, geri kazanılan hammadde ve atıksu ile kaplama maliyetleri düĢürülmekte, proses verimliliği artırılmakta ve doğal kaynak tasarrufu sağlanmaktadır. Kaplamadan oluĢan çevre kirliliğinin azaltılmasıyla sürdürülebilir kalkınma desteklenirken ülke ekonomisine de katkı sağlanmıĢ olacaktır. Reçineli ve membranlı filtreler kullanılarak pilot uygulama yapılmıĢ ve baĢarılı sonuçlar alınmıştır. Pilot uygulamada elde edilen verilerle gerçek arıtma-geri kazanım ünitelerinin tasarlanması ayrıca prosesin hammadde su ve enerji açısından değerlendirilmesi yapılmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11547/5221
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10151583.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.