Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5195
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaplan, Işıl-
dc.date.accessioned2019-09-07T13:59:00Z-
dc.date.available2019-09-07T13:59:00Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/5195-
dc.description.abstractBu araĢtırmada, Türkçe Öğretim Programında (1-5. sınıf) yer alan noktalama iĢaretleriyle ilgili kazanımların iĢlevlerine uygun olarak, farklı etkinliklerle öğrencilerin yeterliliklerini ortaya koymak amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda, nitel araĢtırma desenlerinden durum çalıĢması kapsamında öğrencilere on etkinlik on hafta boyunca uygulanmıĢtır. Her hafta, öğrencilere uygulanacak olan etkinlik ve çalıĢma formları hazırlanarak öğrencilere dağıtılmıĢ, iki ders boyunca etkinlikler yapılarak ürün dosyalarında biriktirilmiĢtir. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, Ġlkokul 4. sınıf öğrencilerinden on kız, on erkek olmak üzere toplam yirmi öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmada 4. sınıf öğrencilerinin ölçütlü etkinliklerde en çok doğru yaptıkları noktalama iĢareti ve iĢlevi %73,67 oranında eĢ görevli kelime ya da kelime gruplarının arasında kullanılan virgül olmuĢtur. Bu iĢareti sırasıyla %71,94 oranında satır baĢına alınan konuĢmaları gösteren uzun çizgi, %69,58 oranında kısaltmaların sonunda kullanılan nokta, %67,33 oranında soru cümlelerinin sonunda kullanılan soru iĢareti, %64,55 oranında sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılan nokta, %57,50 oranında seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra kullanılan ünlem iĢareti, %56,11 oranında satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmekte kullanılan kısa çizgi, %56 oranında duyguları anlatan cümle ve ibarelerin sonunda kullanılan ünlem iĢareti, %55,41 oranında cümlenin sonunda kullanılan nokta, %52,5 oranında kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonunda kullanılan iki nokta, %50,63 oranında apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il apartman numarası ile daire arasına ve semt il e şehir e şehir e şehir e şehir e şehir arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, arasında kullanılan eğik çizgi, %49,29 oranında iliĢkili kelimeler ve sayılar arasında kullanılan kısa çizgi, %42 oranında kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılan kesme iĢareti, %40 oranında sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılan kesme iĢareti, %30,83 oranında cümlenin dıĢında kalan ek bilgiler için kullanılan parantez iĢareti, %28,93 oranında özel adlara getirilen kesme iĢareti, %26,67 oranında yüklemden uzak düĢmüĢ özneyi belirtmek için kullanılan virgül, %23,75 oranında hitap kelimelerinden sonra kullanılan virgül, %20,83 oranında baĢka kimseden aktarılan sözler için kullanılan tırnak iĢareti izlemektedir. Ölçütsüz etkinliklerde ise, en fazla cümlenin sonunda nokta 333 yerde doğru kullanılırken; yüklemden uzak düĢen özneyi belirtmek için kullanılan virgül, iliĢkili kelime veya sayılar arasında kullanılan kısa çizgi, cümle dıĢındaki ek bilgiler için kullanılan parantez iĢareti, sayılardan sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılan kesme iĢareti ve kısaltmalardan sonra kullanılan kesme iĢareti hiç kullanılmamıĢtır. Ölçütlü etkinliklerde, ölçütsüz etkinliklere göre öğrencilerin daha fazla noktalama iĢaretini yerinde kullandığı görülmüĢtür. ÇalıĢmadan elde edilen diğer sonuçlar da doğru oranına göre sırasıyla Ģu Ģekilde olmuĢtur: Öğrenciler ölçütlü etkinliklerde, sadece iĢlevlerle noktalama iĢaretleri eĢleĢtirilmesi gereken ―Balon EĢleĢtirme‖ etkinliğinde %88,57; boĢ bırakılan yerlere noktalama iĢaretleri yazılması gereken ―Kahvaltı‖ adlı kısa hikâyede %79,28; iĢlevler ve bunlara uygun birer örnek verilen sözcük avı etkinliğinde %73; verilen parantez içlerine noktalama iĢaretleri yerleĢtirilerek nedeni sorulan ―Bilin Bakalım Ne Gelir?‖ etkinliğinde %61,6; çalıĢmada verilen metinlerde yanlıĢ noktalama iĢareti yazılıp, doğru noktalama iĢaretlerini yerleĢtirmeleri gereken ―Fıkralarda YanlıĢı Düzeltme‖ etkinliğinde %52,36; uygulayıcı tarafından yapılan okumadaki vurgu ve tona göre noktalama iĢaretlerini dikte ettikleri ―Kuklalar‖ etkinliğinde %45,26; verilen noktalama iĢaretinin herhangi bir iĢlevine uygun cümle yazmaları gereken ―Karikatür KonuĢturma‖ etkinliğinde %33; hiçbir noktalama iĢaretinin verilmediği, verilen hikâyedeki noktalama iĢaretlerini bulmaları gereken ―Elif‘in Hayali‖ etkinliğinde %27,73 oranlarında doğru yapmıĢlardır. Ayrıca ölçütsüz etkinliklerden ―Okuyorum GeliĢiyorum‖ adlı kompozisyon etkinliğinde 291; ―Haydi Mektup Yazalım‖ adlı mektup yazma etkinliğinde ise 231 tane doğru ve yerinde noktalama iĢaretleri kullanmıĢlardır. Buradan hareketle öğrencilerin hazır iĢlev ve örnek cümle verilen etkinliklerde daha çok doğru yaptıkları, çok fazla ipucu verilmeyen öğrencilerin, serbest yazması gereken etkinliklerde daha az doğru yaptıkları gözlenmiĢtir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectNoktalama işaretleritr_TR
dc.subjectDurum çalışmasıtr_TR
dc.subjectBürünsel özelliklertr_TR
dc.subjectÖlçütlü ve ölçütsüz etkinliklertr_TR
dc.subjectPunctuation markstr_TR
dc.subjectSituation studiestr_TR
dc.subjectNon-segmental featurestr_TR
dc.subjectCriteria and non-criteria activitietr_TR
dc.titleİLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NOKTALAMA İŞARETLERİNİ KULLANMADAKİ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMAtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThis research aims at displaying students competences by applying punctuation marks of Turkish Education Programs (classes 1-5) according to their functionality with the help of various activities. In accordance with this aim, ten activities have been conducted with the students during ten weeks applying qualitative research designs within the context of situation studies. Each week, activities and study forms to be carried out with the students were prepared and shared with them, while the activities conducted in two courses were collected in material folders. The work group of this research consists of a total of twenty pupils, including ten girls and ten boys each of a 4th grade primary school class. The research has shown that 4th grade students reached 73,67% of correct usage of commas as a punctuation mark between words or word groups with a similar meaning within criteria activities. This punctuation mark was followed by long dashes used at the beginning of a new line for the indication of reported speech reaching 71,94%, commas used after abbreviations accounting for 69,58%, question marks following questions with 67,33%, dots used after numbers indicating rows with 64,55%, exclamation marks used for calling out, addressing, or warning someone with 57,50%, short dashes used for the continuation of a word in the next line with 56,11%, exclamation marks used after sentences and phrases expressing emotions with 56%, dots used at the end of sentences with 55,41%, colon marks used for commenting on the previous sentence with 52,5%, slash marks used in between apartment and flat numbers as well as between cities and districts with 50,63%, short dashes used between words and numbers connected to each other with 49,29%, apostrophes used to divide additions made to abbreviations with 42%, apostrophes used for the division of insets to numbers with 40%, parenthesis used for additional information outside of the sentence with 30,83%, apostrophes used for pronouns with 28,93%, commas used for subjects separate from predicates with 26,67%, commas used after addressing words with 23,75%, quotation marks used for the reported speech of another person with 20,83%. In non-criteria activities, on the other hand, dots used after the end of a sentence were used correctly in 333 cases while commas used for the separation of nouns from predicates, short dashes used for words and numbers connected to each other, parenthesis used for additional information outside the main sentence, apostrophes used for insets to numbers and apostrophes used after abbreviations were not used at all by the students. It has been found that students used more punctuation marks in their correct function during criteria activities compared to non-criteria activities. Other results obtained from the study were, respectively, compared to the correct ratio, as follows :The students did correct in the rate of 88.57% at criteria activities, in "Balloon Mapping" activity in which the functions and punctuations are needed to be matched; 79.28% in the short story called "Kahvaltı(Breakfast)" in which punctuation marks to be written into the blanks; 73% in the word hunting activity in which functions and an example for each; 61.6% in "Guess what it means." activity in which the reason is asked placing the punctuations in beackets given; 52.36% in "Correcting the mistake in jokes" in which correct punctuation placement required where wrong punctuation marks in written text given in the study; 45.26% in "Puppets" activity in which they dictated punctuations according to the emphasis and tone of the reading done by the practitioner; 33% in "Cartoon talking" in which they were required to write an appropriate sentence to any function of the given punctuation mark; 27.73% in "Elif's dream" in which there were required to find the punctuation marks in the story no punctuation mark was given. In addition, in unmeasured activities, they used 291 correct and appropriate punctuation marks in "I am reading, I am improving." composition activity, and 231 correct and appropriate punctuation marks in the activity called "Let's write a letter". Hence, it was observed that the students did more correct in the activities in which the built-in functions and sample sentences, the student who were not given many clues did less correct in which they needed to write freely.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber205tr_TR
dc.identifier.bibliographictagKaplan, Işıl, İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NOKTALAMA İŞARETLERİNİ KULLANMADAKİ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA(2016), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10119531.pdf5.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.