Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5168
Title: KIRMIZI ET ÖRNEKLERİNDEN GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ (GSBL) ÜRETEN Enterobacteriaceae İZOLATLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ
Authors: Öndeş, Nilüfer
Keywords: Antibiyotik Direnci
Enterobacteriaceae
Et
GSBL
Halk Sağlığı
Antibiotic Resistant
Enterobacteriaceae
Meat
ESBL
Public Health
Issue Date: 2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Enterobacteriaceae Gram (-) bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamazların (GSBL) görülme sıklığı tüm Dünya’ da hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Antibiyotiklerin aşırı ve bilinçsiz kullanımı bu durumun karmaşıklaşarak artmasına yol açmaktadır. Gıda amaçlı yetiştirilen hayvanlarda ve bu hayvanlardan elde edilen ürünlerde GSBL üreten enterik bakterilerin varlıklarına daha sık şekilde rastlanmaktadır. Genetik materyaller sayesinde hızla yayılan türdeş ya da farklı tip bakterilere transfer edilebilen beta laktamazların başlıca bulaşma kaynakları arasında fekal bulaşma ve yeterince pişirilmeden tüketilen kırmızı etler ve et ürünleri gelmektedir. Bu çalışmada, İstanbul ili ve Marmara Bölgesi’ nde yerleşik diğer illerden toplanan (Bursa, Tekirdağ, Yalova) toplam 110 adet çiğ kırmızı et numunelerinde (65 dana ve 45 koyun) GSBL üreten enterobakterilerin fenotipik yöntemler kullanılarak tespiti amaçlanmıştır. Kırmızı et numune materyalleri Enterobactericeae buyyonda ön zenginleştirme işlemine alınarak 37°C’ de inkübasyona alınmıştır. Bu işlemi takiben kromatik GSBL selektif medya kullanarak tekrar gece aşırı inkübasyona bırakılarak selektif zenginleştirme aşamasına geçilmiştir. Selektif besiyerinde gelişen şüpheli GSBL izolatlar altkültür edilerek saflaştırılmışlar ve VITEK®MS (bioMérieux) cihazında tiplendirmeleri yapılmıştır. Tiplendirmesi yapılan şüpheli GSBL izolatlar GSBL varlıkları bakımından sırasıyla disk difüzyonu, disk difüzyonu konfirmasyonu ve GSBL doğrulama için antibiyogram doğrulama ve MİK tespiti analizlerine alınmıştır. Sonuçlar tüm numune materyallerde %20,9 (n=23) GSBL prevelansı tespit edilirken, izole edilen başlıca mikroorganizmalar E. coli (%30), C. braakii (%22), E. cloacae (%17), K. pneumoniae (%9), C. freundii (%9), S. fonticola (%4), K. intermedia (%4) ve Moellerella wisconsensis (%4) olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, insan beslenmesinde çok önemli olan kırmızı etin GSBL üreten enterik bakterilerle bulaşmış olduğu ve bu durumun halk sağlığı bakımından önemli bir risk teşkil ettiği görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11547/5168
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10073352.pdf3.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.