Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/5165
Title: GIDA ÜRETİM SİSTEMLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE YÖNELİK RİSK ANALİZLERİNİN YAPILMASI
Authors: Kanat, Şeyda
Keywords: İş sağlığı ve güvenliği
Risk analizi
Endüstriyel pekmez üretim tesisi
Gıda ürünleri imalatı sektörü
Occupational health and safety
Risk analysis
İndustrial syrup production facility
Food products manufacturing sector
Issue Date: 2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları ülkemizde ve dünyada büyük kayıplara neden olmaktadır. YaĢanan kazaların ve hastalıkların ölüm, sakatlanma, ağır yaralanma, iĢ göremezlik gibi sonuçları nedeniyle ülkemiz ağır bedeller ödemektedir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği, bir iĢletmede insan, can ve mal kayıplarını ve hastalıkları önlemeyi, bunlarla ilgili karĢılaĢılabilecek riskleri minimuma indirmeyi hedeflemiĢtir. ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin temel amacı, önce çalıĢanı korumaktır. „Önlemek ödemekten ucuz ve insancıldır‟ ilkesi ile hareket eden iĢ sağlığı ve güvenliği, yeni asrın en önemli ve en dinamik sistemlerinden biridir. 30.06.2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı iĢ sağlığı ve güvenliği kanunu ile tüm sektörler için büyük adımlar atılmaya baĢlanmıĢtır. Gıda ürünleri imalatı sektörü, dünya genelinde hızla büyüyen bir sektör olması sebebiyle bu alanda çalıĢma yapılmaya karar verilmiĢtir. Bu çalıĢmada, Gıda ürünleri imalatı sektörü, iĢ sağlığı ve güvenliği açısından incelenmiĢtir. Örnek bir etüt çalıĢması olması amacıyla Malatya‟ da bulunan endüstriyel pekmez üretimi yapan bir tesis seçilmiĢ ve tesis içerisindeki tüm alanlar gözlemlenerek bir risk değerlendirmesi yapılmıĢtır. Ġki farklı yöntem kullanılarak iki adet risk değerlendirmesi hazırlanmıĢ ve bu iki yöntemin verimliliği birbiri ile kıyaslanmıĢtır. Sonuç bölümünde, daha verimli olduğuna karar verilen risk değerlendirmesi yöntemi temel alınarak, risk analizi tablosunda belirtilen tehlikelerin değerlendirmesi yapılmıĢtır. Belirlenen tehlike kaynaklarından, giderilmesi için verilen temin süresi içerisinde önlem alınmamıĢ olanlar belirtilmiĢtir. Ayrıca, Önleyici tedbirlerden bu bölümde detaylı olarak bahsedilmiĢtir. Ek olarak, sektör genelinde karĢılaĢılan diğer problemlere de değinilmiĢtir. Değerlendirilen sonuçlar ile iĢletmede can güvenliğinin sağlanması, maddi kayıpların, iĢ kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesine ve hatta ortadan kaldırılmasına yönelik pro-aktif adımlar atılmasına imkân sağlanmıĢtır
URI: http://hdl.handle.net/11547/5165
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10066644.pdf1.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.