Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2528
Title: PİŞMİŞ DÖNERDE MODİFİYE ATMOSFER KOŞULLARINDA RAF ÖMRÜNÜN İNCELENMESİ
Authors: Tural, Ezgi
Keywords: Raf ömrü
Paketlenmiş tavuk döner
Sıcaklık
Mikrobiyolojik
Kimyasal
Depolama
Shelf life
Packaged chicken doner
Temperature
Microbiological
Chemical
Storage
Issue Date: 2018
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu çalıĢmanın amacı, normal, vakumlu ve modifiye atmosferik (MAP) Ģartlar altında, 0, 10 ve 20°C depolama sıcaklıklarında mikrobiyolojik, kimyasal bozulma ile ilgili paketlenmiĢ tavuk dönerlerinin raf ömrünü incelemektir. PP (Polipropilen) ambalajlarında 0-20°C 'de saklanan toplam 72 piĢmiĢ döner numunesi (Her biri 100 g) Gursoy Gıda Ltd. ġti. Ġstanbul ilinde, Türk gıda yönetmeliğine göre iki gün aralıklarla Salmonella spp, Listeria monocytogenes, toplam uçucu nitrojen (TVN) ve PH analizlerine göre sonuçlar değerlendirildi. Saptama değerleri, normal, vakum ve modifiye atmosferik (MAP) koĢullar altında sırasıyla 0, 10 ve 20°C saklama sıcaklığında toplam 25 gün de elde edildi. PiĢmiĢ piliç döner ürünü için modifiye atmosfer koĢullarında paketlenerek muhafaza edilen ürün de 0, 10 ve 20°C‟ ler de sırası ile 20, 10, 2 günlük raf ömrü süreci belirlendi. Vakumlama yöntemi ile paketlenerek muhafaza edilen ürün de 0, 10 ve 20°C‟ ler de sırası ile 14, 7, 3 gün, normal koĢullarda paketlenerek depolanan ürünler de 0, 10 ve 20°C‟ ler de sırası ile 7, 3, 1 gün raf ömrü süreçlerinin uygun olacağı düĢünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2528
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10205509.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.