Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2387
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBijanipour, Yalda-
dc.date.accessioned2019-05-30T11:28:47Z-
dc.date.available2019-05-30T11:28:47Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2387-
dc.description.abstractNowadays the conditions of business are quickly changing. From a commercial point of view the Internet and information technology have a significant effect on different industries .The growing importance of e-commerce increases demand of using it in the industries and in most insurance industries as well. Electronic Insurance is a result of development in information technology and communication. In the other words, insurance operations can be done by the Internet easily. The widespread use of the Internet and increasing demand for Internet access in order to get information and goods and services has changed lifestyle in society. Therefore, insurance companies cannot ignore these requests. Insurance companies can provide their customer with better services by using new information and communications technology. In addition, electronic insurance reduce real-time of business and management costs. In this research the role and impact of e-commerce on insurance companies has been addressed in terms of that to what extent using of e-commerce reduce company’s costs and boost company’s competitiveness and organizational performance. Moreover to achieve this goal in this research, a framework of reference is considered based on academic journals and textbooks. This research has carried out based on quantitative data and research type is an applied research and research strategy is survey. Questionnaire was used as a tool to collect data. For this purpose, a survey of 150 people has been carried out and convenience sample selection method was used to obtain and select respondents in any departments in insurance companies in Iran. The general conclusions made by this study identify that the Iranian insurance companies have a positive attitude towards e-commerce and they found that e-commerce would be an opportunity to boost the quality and efficiency of their business. Research finding confirm that the Iranian insurance companies would benefit from using of e-commerce in terms of cost reduction, brand and image promotion and extended corporation with partners and enhance organizational performance and competitiveness.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectE-commercetr_TR
dc.subjectInternettr_TR
dc.subjectInsurancetr_TR
dc.subjectOrganizational performancetr_TR
dc.subjectCosts reductiontr_TR
dc.subjectCompany’ competitivenesstr_TR
dc.subjectE-ticaretr_TR
dc.subjectİnternettr_TR
dc.subjectSigortatr_TR
dc.subjectOrganizasyonel performanstr_TR
dc.subjectMaliyet düşürmetr_TR
dc.subjectŞirketin rekabet gücütr_TR
dc.titleTHE ROLE AND IMPACT OF E-COMMERCE IN THE INSURANCE INDUSTRYtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolGünümüzde iş koşulları hızla değişiyor. Ticari açıdan bakıldığında İnternet ve bilgi teknolojisi, farklı endüstriler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. E-ticaretin gittikçe artan önemi, endüstrilerde ve çoğu sigorta sektöründe kullanım talebini arttırmaktadır. Elektronik Sigorta, bilgi teknolojisi ve iletişim alanındaki gelişimin bir sonucudur. Bir başka deyişle, sigorta işlemleri internet üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Bilgi edinmek amacıyla internetin yaygın kullanımı ve internet erişimine olan talebin artması toplumdaki yaşam biçimini değiştirdi. Dolayısıyla, sigorta şirketleri bu talepleri görmezden gelemezlerdi. Sigorta şirketleri, müşterileri için bilişim teknolojisi kullanarak hizmetlerini daha iyi sunabilirler. Buna ek olarak, elektronik sigortalama gerçek zamanlı işletme ve yönetim giderlerini azaltır. Bu araştırmada, e-ticaretin sigorta şirketleri üzerindeki rolü ve etkisi ele alındı, e-ticaretin ne ölçüde şirket maliyetlerini düşürdüğünü ve şirketin rekabet edebilirliğini, organizasyonel performansını nasıl artıracağı konusu ele alındı.Ayrıca, bu araştırmanın amacına ulaşması için, akademik dergilere ve ders kitaplarından referans alınmıştır. Bu araştırma, niceliksel verilere dayanılarak gerçekleştirilmiş, araştırma türü uygulanmış ve araştırma stratejisi anket yapmak olarak esas alınmıştır. Veri toplamak için bir anket formu kullanılmıştır. Bu amaçla, İran'daki sigorta şirketlerinin herhangi bir bölümünde çalışan toplam 150 katılımcının ankete katılmaları için örnek seçme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın genel sonuçları göre, İranlı sigorta şirketlerinin e-ticarete karşı olumlu bir tutuma sahip olduklarını ve e-ticaretin, işlerinin kalitesini, verimliliğini artırmak için bir fırsat olacağını tespit etmiştir. Araştırma bulgularına göre, İranlı sigorta şirketlerinin partner şirketleri ile birlikte, maliyet düşürme, marka değeri arttırma, imaj promosyonu açısından e-ticaret kullanımından fayda sağlayacağını ve organizasyonel performansı, rekabet gücünü artırdığını doğruladı.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber81tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
515490.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.