Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2374
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖztürk, Abdülhalim-
dc.date.accessioned2019-05-30T08:22:22Z-
dc.date.available2019-05-30T08:22:22Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/2374-
dc.description.abstractTarımsal faaliyetler, bazı özellikleri dikkate alındığında diğer mal ve hizmet üretimi etkinliklerinden ayrılır. Genel bir bakıĢ ile tarımsal faaliyetler de mal üretimi sonucunu doğuran ekonomik etkinliklerdir ancak elde edilen ürünler toplumun beslenmesi gibi yaĢamsal bir iĢlevi gerçekleĢtirir. Tarım, yapılıĢ teknik ve yöntemleri değiĢmiĢ olsa bile bütün zamanlar için toplumun gerçekleĢtirmek zorunda olduğu üretim alanıdır. Vazgeçilmez olma niteliğini gelecek zamanlarda da koruyacaktır. Günümüz dünyasında, özellikle geliĢmiĢ ülkelerde tarım, modern araç-gereç ve yöntemlerle, büyük üretim organizasyonları tarafından ve pazar için çok büyük miktarlarda üretim yapılan bir sektördür.2000‟li yıllardan sonra ülkemizde de tarımsal faaliyetlere büyük iĢletmelerin ve sermaye gruplarının yatırım yaptıkları görülmektedir. Küçük aile iĢletmelerinin yanında modern tarım iĢletmeleri ortaya çıkmaya devam etmektedir. Tarım iĢletmelerinin diğer sorunlarının yanında muhasebe sorunu da vardır. ÇalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde tarımsal muhasebe sorununun nasıl ortaya çıktığı ve çözümü geniĢ olarak tartıĢılacaktır. Tarım iĢletmelerinin muhasebe sorunu küreselleĢme olgusunun varlığı dikkate alınarak çözümlenmeye çalıĢılmıĢ ve muhasebe ile ilgili uluslararası kurumlar tarafından oluĢturulan muhasebe standartları bu iĢletmelerde de uygulanmaya baĢlanmıĢtır. ÇalıĢmamızda, TMS-41 Tarımsal Faaliyetler Standardını, ülkemizde var olan Tekdüzen Hesap Planını kullanarak bir hayvancılık iĢletmesinin tarımsal üretimine uygulayıp ortaya çıkan sonuçları değerlendireceğiz. Uygulamamızda, akademisyenlerce Tekdüzen Hesap Planına eklenmesi önerilen hesap grupları ve bu gruplar içerisindeki hesaplar öneri olmanın ötesine taĢınmıĢ, profesyonel muhasebe programı olan Zenom Programına bu hesap grupları eklenmiĢ etlik kuzu üreten iĢletmenin yevmiye kayıtları eklenme yapılmıĢ Te kdüzen Hesap Planı ile yapılmıĢ, yevmiye defteri ve defteri kebir oluĢturulmuĢtur. Bize göre, TMS-41 Standardı Tekdüzen Hesap Planının alternatifi değildir. Bu durum diğer Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları içinde geçerlidir. Yapılması gereken mevcut hesap planına standartlara uygun hesapların eklenmesi ve vergi kanunlarında gerekli değiĢikliklerin yapılmasıdır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectTarım Muhasebesitr_TR
dc.subjectCanlı Varlıklartr_TR
dc.subjectTMS 4tr_TR
dc.subjectKüçükbaş Hayvanlartr_TR
dc.subjectAgriculturetr_TR
dc.subjectAgricultural Accountingtr_TR
dc.subjectBiological Assetstr_TR
dc.subjectTMS 41tr_TR
dc.subjectSheep and Goat Farmingtr_TR
dc.titleCANLI VARLIKLARIN TMS-41 KAPSAMINDA TEK DÜZEN HESAP PLANINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolAgricultural activities differ from the other goods and service production activities according to certain features. Generally speaking, agricultural activities are economic activities that resultant of the production of goods, however the obtained products implement a vital function such as feeding the community. Agriculture, is the field of production that the community is obliged to perform for all times even though the techniques and methods of construction have changed. It will also protect the quality of being indispensable in the future. Nowadays, agriculture is a sector that is produced in huge quantities for the market with modern tools and methods by large production organizations, especially in developed countries. It is seen that large enterprises and capital groups invested in agricultural activities in our country after 2000 years. Modern agricultural enterprises continue to emerge beside small family businesses. In addition to other problems faced by the agricultural sector, these businesses also have an accounting problem. It will be discussed extensively in the later part of the study that how the problem of agricultural accounting emerged and how to solve it. The accounting problem of agricultural enterprises has been tried to be solved by taking into account the existence of globalization phenomenon and accounting standards established by international institutions related accounting, have been started to be applied in these enterprises as well. In this study, the consequences by applying to agricultural production of a livestock farming will be evaluated by using the TMS-41 Agricultural Activities Standard, the existing Uniform Accounting Plan in our country. In this work, the account groups recommended to be added to the Uniform Chart of Accounts by academicians and the accounts in these groups have been moved beyond suggestion, these account groups have been added to the Zenom Program - the professional accounting program, diary entries of an enterprise producing meat lamb were made with the addition of the Uniform Chart of Accounts, journal and ledger were established. In our opinion, TMS-41 Standard is not an alternative of Uniform Accounting Plan. This circumstance is valid for other Turkey Accounting and Financial Reporting Standards as well. The done thing is to be added the accounts in accordance with the standards to the existing account plan and making the necessary changes in the tax laws.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber100tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
512007.pdf10.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.