Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/2374
Başlık: CANLI VARLIKLARIN TMS-41 KAPSAMINDA TEK DÜZEN HESAP PLANINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Yazarlar: Öztürk, Abdülhalim
Anahtar kelimeler: Tarım Muhasebesi
Canlı Varlıklar
TMS 4
Küçükbaş Hayvanlar
Agriculture
Agricultural Accounting
Biological Assets
TMS 41
Sheep and Goat Farming
Yayın Tarihi: 2018
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Tarımsal faaliyetler, bazı özellikleri dikkate alındığında diğer mal ve hizmet üretimi etkinliklerinden ayrılır. Genel bir bakıĢ ile tarımsal faaliyetler de mal üretimi sonucunu doğuran ekonomik etkinliklerdir ancak elde edilen ürünler toplumun beslenmesi gibi yaĢamsal bir iĢlevi gerçekleĢtirir. Tarım, yapılıĢ teknik ve yöntemleri değiĢmiĢ olsa bile bütün zamanlar için toplumun gerçekleĢtirmek zorunda olduğu üretim alanıdır. Vazgeçilmez olma niteliğini gelecek zamanlarda da koruyacaktır. Günümüz dünyasında, özellikle geliĢmiĢ ülkelerde tarım, modern araç-gereç ve yöntemlerle, büyük üretim organizasyonları tarafından ve pazar için çok büyük miktarlarda üretim yapılan bir sektördür.2000‟li yıllardan sonra ülkemizde de tarımsal faaliyetlere büyük iĢletmelerin ve sermaye gruplarının yatırım yaptıkları görülmektedir. Küçük aile iĢletmelerinin yanında modern tarım iĢletmeleri ortaya çıkmaya devam etmektedir. Tarım iĢletmelerinin diğer sorunlarının yanında muhasebe sorunu da vardır. ÇalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde tarımsal muhasebe sorununun nasıl ortaya çıktığı ve çözümü geniĢ olarak tartıĢılacaktır. Tarım iĢletmelerinin muhasebe sorunu küreselleĢme olgusunun varlığı dikkate alınarak çözümlenmeye çalıĢılmıĢ ve muhasebe ile ilgili uluslararası kurumlar tarafından oluĢturulan muhasebe standartları bu iĢletmelerde de uygulanmaya baĢlanmıĢtır. ÇalıĢmamızda, TMS-41 Tarımsal Faaliyetler Standardını, ülkemizde var olan Tekdüzen Hesap Planını kullanarak bir hayvancılık iĢletmesinin tarımsal üretimine uygulayıp ortaya çıkan sonuçları değerlendireceğiz. Uygulamamızda, akademisyenlerce Tekdüzen Hesap Planına eklenmesi önerilen hesap grupları ve bu gruplar içerisindeki hesaplar öneri olmanın ötesine taĢınmıĢ, profesyonel muhasebe programı olan Zenom Programına bu hesap grupları eklenmiĢ etlik kuzu üreten iĢletmenin yevmiye kayıtları eklenme yapılmıĢ Te kdüzen Hesap Planı ile yapılmıĢ, yevmiye defteri ve defteri kebir oluĢturulmuĢtur. Bize göre, TMS-41 Standardı Tekdüzen Hesap Planının alternatifi değildir. Bu durum diğer Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları içinde geçerlidir. Yapılması gereken mevcut hesap planına standartlara uygun hesapların eklenmesi ve vergi kanunlarında gerekli değiĢikliklerin yapılmasıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2374
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
512007.pdf10.28 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.