Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2117
Title: İŞKURDA ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU
Authors: Elhaznevi, Muhammed Sabir
Keywords: Motivasyon
Performans Değerlendirme Sistemi
Verimlilik
İş ve Meslek Danışmanlığı
İnsan Kaynakları
Motivation
Performance Evaluation System
Productivity
Job and Vocational Counselor
Human Resources
Issue Date: 2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Kamu personel sistemindeki verimlilik arayışı son dönemde yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda kamu kesiminde yaşanan dönüşüm sürecinin önemli bir bileşeni olmuştur. Daha düşük maliyetle etkin ve kaliteli bir kamu hizmeti sunumu ile vatandaş memnuniyetinin aynı anda sağlanmasına yönelik sürecin kilit noktası olarak, sonuçlarına etkili kararlar bağlanmış bir performans değerlendirme sistemi düşüncesi ön plana çıkmıştır. Çalışanların performansının bireysel olarak değerlendirilmesi fikri; amaçları ve süreçleri itibarıyla özel sektörden ayrılan kamu kesimindeki birçok kısıt ve engele rağmen güncel bir konu olmaya devam etmektedir. Performans değerlendirme uygulamasının en temel yansıması ücret üzerine olmuş ve örneklerin birçoğunda ücret-performans arasında bir ilişki kurulması fikri ön plana çıkmıştır. Yalnızca ücretle ilişkilendirmenin ötesinde insan kaynaklarına yönelik birçok faaliyetle arasında bağ kurulabilecek olan performans değerlendirme sistemi, böylelikle ücret üzerine odaklanması yönüyle çalışma barışını tehdit ettiği yönündeki eleştirilerden de uzaklaşabilecektir. Bunun yanı sıra nesnel bir performans değerlendirme sisteminin uygulanabilirliğinin ortaya konulabilmesi için kamu kesiminde ölçülebilir ve sayısallaştırılabilir iş süreçlerinin olduğu kurum ve mesleklerden başlanarak denenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, etkin bir kamu performans değerlendirme sisteminde bulunması gereken bileşenleri analiz ederek elde edilen bilgiler ışığında sistemin hazırlık aşamasından işleyişine kadar öneriler geliştirmek ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde görev yapan iş ve meslek danışmanlarına yönelik bir performans değerlendirme sistemi çerçevesi oluşturmaktır. Çalışmanın neticesinde İŞKUR’ un iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerine ilişkin sayısal bilgi ve veriler ortaya konularak çeşitli analizler yapıldıktan sonra kurum bünyesinde görev yapan iş ve meslek danışmanlarının performans değerlendirme sistemine ilişkin beklenti ve düşüncelerinin belirlenerek etkin bir sistem teşkil edilmesi amacıyla kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, bireysel olarak performans ölçüm ve değerlendirme sistemine nispeten uygun olduğu gözlemlenen iş ve meslek danışmanları grubuna yönelik uygulama önerileri geliştirilmiştir. Bu kapsamda, danışmanlara yönelik gerçekleştirilen anketle performanslarının değerlendirilmesi fikrine bakış açıları ve İŞKUR’ un da üzerinde durduğu bu olası süreçten beklentileri tespit edilmiştir. Anket ve yapılan diğer araştırmalar da dikkate alınarak, sistemin ana unsurları olan değerlendirme yöntemi, performans kriterleri, değerlendirme periyodu, değerlendiriciler, ödüller ve sonuçlarla ilişkilendirilebilecek insan kaynakları faaliyetleri gibi konuları içeren bir çerçeve oluşturulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2117
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
438371.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.