Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/2071
Title: TÜRKİYE’DE KAMU SPOTU OLUŞUM SÜRECİ VE YAYIN POLİTİKALARI
Authors: Bilgiç, Birgül
Keywords: Kamu spotu
Kamu yararı
Sosyal pazarlama
Zorunlu yayınlar
Public service announcement
Public benefit
Social marketing
Compulsory broadcast
Issue Date: 2016
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu araĢtırmanın amacı; radyo ve televizyon kanallarında yoğun olarak karĢımıza çıkmaya baĢlayan kamu spotlarının Türkiye‟deki oluĢum ve yayın sürecini yasal düzenlemeleriyle birlikte incelemektir. Dört bölümden oluĢan araĢtırmanın birinci bölümü; giriĢ kısmından oluĢmaktadır. AraĢtırmanın ikinci bölümünde; literatür tarama yöntemiyle kamu yararı kavramı, özellikleri ve iliĢkili olduğu diğer kavramlarla birlikte ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise; kamu yararı kavramı bağlamında sosyal pazarlama, sosyal reklam ve kamu spotu kavramları yasal düzenlemeleriyle birlikte irdelenmiĢtir. Dördüncü bölümde; kamu spotu oluĢum ve yayın süreci, yarı yapılandırılmıĢ görüĢme yöntemi kullanılarak araĢtırılmıĢtır. Kamu spotu oluĢum sürecinde yer alan kamu spotu hazırlayan kurumlarla görüĢmeler yapılmıĢtır. Kamu spotu hazırlayan kamu kurumlarını temsilen Sağlık Bakanlığı, sivil toplum kuruluĢlarını temsilen Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile görüĢülmüĢtür. Kamu spotu yayın sürecinde ise kamu yayıncılığını temsilen TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile özel radyo televizyon yayıncılığını temsilen Kanaltürk ile görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Son olarak kamu spotu sürecinde düzenleyici ve denetleyici kurum olan RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen veriler sonucunda ortaya çıkan eksiklikler saptanmıĢ ve bunların giderilmesi için öneriler getirilmiĢtir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2071
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
432601.pdf2.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.