Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/2062
Başlık: İLKOKUL EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN OKUL KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASI VE GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Şahin, Yaşar
Anahtar kelimeler: Lider
Eğitim Yöneticisi
Okul Kültürü
Örgütsel Güven
Okul Müdürü
Leadership
Education
School Culture
Scale
Organizational Trust
Communicative ethic
Yayın Tarihi: 2015
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Bu araştırmanın amacı, Bağcılar ilçesindeki İlkokul eğitim yöneticilerinin okul kültürünün oluşması ve geliştirilmesi konusunda liderlik özelliklerini incelemektir. Bu araştırmada bazı değişkenlere göre okullardaki örgütsel güven düzeyinin farklılaşma düzeyi test edilmiştir. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Bağcılar ilçe sınırları içinde yer alan, Bağcılar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 38 ilkokulda görev yapan 1.622 öğretmen oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin 681’i erkek, 941’i kadındır. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmenlere 535 anket gönderilmiş ve gelen anketlerden 185’i erkek ve 201’i kadın olmak üzere toplam 386’sı değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin liderlik düzeylerini belirlemek için “Liderlik Ölçeği” ve ilkokullarındaki okul kültürü düzeyini belirlemek için de “Okulda Okul Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada Liderlik ve Örgütsel Güvenle ilgili kavramlar da ele alınmıştır. Bu araştırmada şu sonuçlara varılmıştır: Bağcılar ilçesinde görev yapan İlkokul öğretmenleri; okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin okul kültürü seviyesini anlamlı bir şekilde etkilediğini belirtmişlerdir. Bu durumda İlkokul öğretmenlerinin eğitim seviyesi arttıkça okullarındaki okul kültür düzeyini yetersiz buldukları görülmüştür. Ayrıca, ilkokul öğretmenlerinin bir sendikaya üye olma durumları ile Örgütsel Güvenin alt boyutları olan Yöneticilere Olan Güven, İletişimsel Ortam ve Yeniliklere Açık Olma arasında anlamlı bir ilişki elde edilememiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/2062
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
432583.pdf1.67 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.