Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1986
Title: THE BEAT GENERATION, THE MARGINAL SOCIAL GROUP OF THE POST WWII AMERICAN LITERATURE: A STUDY OF CHANDLER BROSSARD'S WHO WALK IN DARKNESS AND JOHN CLELLON HOLMES'S GO
Authors: Yalda Armota, Randi Salah
Keywords: Beat kuşağı
Marjinal grup
Otantik benlik
Bohem yaşam
Hipsterizm
Hedonizm
The Beat generation
Marginal group
Counterculture
Authentic form of life
Bohemianism
Hipsterism
Hedonis
Issue Date: 2015
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu çalışma İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika’daki marjinal toplumsal grup olan The Beat kuşağını ve Amerikan kültürü ve toplumu üzerinde büyük bir etkisi olan The Beat hareketinin başlıca eserleri oan Chandler Brossad’ın Who Walks in Darkness ile John Clellon Holmes’un Go eserlerini incelemektedir. Beat’in kültürel ve sosyal mirası altmışlı yılların kültür karşıtları, hippiler, savaş karşıtı hareketi ve hatta sivil hak hareketlerini etkilemiştir. Elbette Amerikan edebiyatına çok önemli yenilikler getirdiler. Allen Ginsberg ve Lawrence Ferlinghetti gibi şairler ile Jack Kerouac gibi yeni ve özgün bir bakış açısına sahip olan romancıların yapı ve tarz alanlarına önemli katkıları olmuştur. Beat edebiyatını seçmiş olmamın sebebi bu alandaki şair ve yazarların muhalif tutumları ve muhalif bir kültür oluşturmaya çalışmalarındandır. Modern Amerikan edebiyatına çok geniş bir perspektif ile bakarsak bile bu yazar ve şairlerin Amerikan toplumunda savaş sonrası oluşan beyaz orta sınıf değerlere karşı olan duruşu göz ardı edilemez. Aksine, bu kişilerin aşırı milliyetçilik, ırkçılık, homofobi karşısındaki ve savaş karşıtı tutumları İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD ve Sovyetler Birliği arasında ortaya çıkan soğuk savaş ve kapitalizmin yarattığı Red Scare, McCartyism, muhafaza politikası, tüketimciliğe karşı sert tepkilerin doğmasına ilham vermiştir. Bu kişilerin anti burjuva ve anti materyalist tutumları altmışlı yılların egemen beyaz orta sınıf kültürü karşıtlığı ve sivil haklar hareketinin temelini oluşturmuştur. Amerikan toplumunda mevcut siyah karşıtı önyargı ve ayrımcılığın sorgulanması biraz da onların çabalarıyla güçlenmiştir. Beats otantik bir yaşam tarzı ve bireysel kimlik arayışındaydı. Bu çalışma özellikle Amerikan beyaz orta sınıf değerlerine alternatif olarak Beatlerin sanatları ve yaşam tarzlarıyla desteklediği bireysel, bohem ve hedonist tavrı da incelemektedir. Birinci bölüm, Beat kuşağının kökenini ortaya koymakta, ardından Beat edebiyatının eleştirel bir incelemesini içermektedir. İkinci bölüm, İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika’daki genel durumu özetleyip, savaş sonrası Amerika’nın sosyal ve politik durumuna bakmaktadır. Dönemin edebiyat akımları yine bu bölümde tartışılmaktadır. Üçüncü bölüm, Brossard’ın Who Walk in Darkness adlı eserindeki, beyaz orta sınıf değerlerine karşı öne çıkan marjinal yaşam tarzı ve bireyselliğe odaklanmaktadır. Dördüncü bölüm ise John Holmes’un Go adlı eserinde, tüketim toplumu karşısında hipsterizm ve hedonist yaşam tarzını irdelemektedir. Her iki eser daha otantik bir hayat tarzı arayışını temsil eder. Eserler karakterlerin beyaz orta sınıf değerlerini reddettikten sonra karşılaştıkları sorunları ele alır. Bunun sonucunda toplumdan dışlanır, ırkçı tacizlere maruz kalır, serseri ve marjinal muamelesi görürler. Karakterler Amerikan toplumundaki egemen tutum ve değerleri eleştirir, karşı çıkar ve yaşam tarzları yüzünden sert bir şekilde yargılanır ve damgalanırlar. Her iki eser de Amerikan toplumunun ırkçı, kadın düşmanı ve homofobik davranışlar içeren, daha fazla sosyal ve ahlaki baskıya sebep olan, bireysel ifadenin bastırılmasına sebep olan beyaz orta sınıf tutumunu eleştirir. Romanlar sosyal baskının sebep olduğu boğucu atmosferi tanımlayıp kariyer odaklı, tüketimci ve konformist olmayı reddeden Beat hareketinin boş yere damgalanan aykırı tavrını ortaya koyar. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı sonrasında fiilen ırksal, etnik ve cinsiyet hatlarıyla bölünen ve büyük homojen bir bütüne indirgenmesi imkansız olan Amerikan toplumunun çelişki ve çatışmaları hakkında bize fikir verir. Asi ve direnen ruh, orta sınıfın düzenli üyelerinden olmaktansa alternatif yollar keşfedip çeşitli deneyimler kazanmayı tercih eden Beat’ler gibi alt kültürün enerjik bir sahnesi olarak ortaya çıkarmaktadır
URI: http://hdl.handle.net/11547/1986
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426129.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.