Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1966
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTekiner, İsmail Hakkı-
dc.date.accessioned2019-05-16T14:03:34Z-
dc.date.available2019-05-16T14:03:34Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1966-
dc.description.abstractGünümüzde hastane ve toplumsal kaynaklı olarak dirençli bakterilere artan şekilde rastlanmaktadır. Bu yeni tür biyolojik tehlike tüm Dünya’da insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eder seviyelere gelmiştir. Bu nedenle WHO, FAO ve EFSA gibi otoriteler araştırmacıları bu konu üzerinde araştırma yapmaları için teşvik etmektedirler. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar (GSBL) plazmid-aracılı blagenleri tarafından kodlanan, beta-laktam antibiyotikleri enzimatik inaktivasyon direnç mekanizması yoluyla etkisizleştiren ve infeksiyon tedavilerini başarısız kılan enzimlerdir. GSBL-kodlayan bla-genlerin farklı ve/veya türdeş bakteriler arasında aktarılabilir olmaları risk doğurmaktadır. Bakterilerde direnç gelişimi ve yayılmasında hastane ve toplumsal kaynaklı etmenler dışında gıdaların da potansiyel rolleri oldukları düşünülmektedir. Türkiye’de GSBL-kodlayan bla-genlerin varlıklarını tespite dönük hastane ve toplumsal kaynaklı araştırmalar yapılmış olmakla birlikte, gıda kaynaklı bulgular üzerinde ciddi şekilde durulmamıştır. Bu çalışmada hayvansal kaynaklı gıda maddelerinden izole edilen ve kütle spektrometresi ile tiplendirilen toplam 55 adet GSBL-üreten Enterobacteriaceae suşlarında blaTEM, blaSHV ve blaCTX-M genleri ile blaCTX-M altgruplarının karakterizasyonu amaçlanmıştır. GSBL-pozitif izolatlardan elde edilen DNA materyaller Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile amplifiye edilmiş ve amplikonları jel elektroforez tekniği ile görüntülenmiştir. Görüntülenen 1 adet blaTEM pozitif, 1 adet blaSHV pozitif ve 1 adet blaCTX-M pozitif amplikonlar saflaştırılmış, sekanslanmış ve BLAST Programı kullanılarak benzeşme doğrulamaları yapılmıştır. İstatistik analiz için SPSS 19 programı kullanılmıştır. GSBL-kodlayan bla genlerin gıda grupları bazında bulunma sıklıklarının niteliksel kıyaslaması Kruskal-Wallis Htesti ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar P<0,05 seviyesinde anlamlı kabul edilmiştir. Moleküler incelemeler bla-genlerin dağılımını %96,4 blaTEM, %65,5 blaCTX-M ve %34,5 blaSHV olarak vermiştir. İzolatların %81,8’inin birden fazla blageni taşıdıkları tespit edilmiştir. bla-genlerin kombinasyonları %57,8 blaTEM+blaCTXM, %22,2 blaTEM+blaSHV, %17,8 blaTEM+blaSHV+blaCTX-M ve %2,2 blaTEM+blaCTX-M olarak tayin edilmiştir. CTX-M-pozitif amplikonlar ileri analize alınmış ve alt grupları %97,2 blaCTX-M-1 ve %2,8 blaCTX-M-8 olarak karakterize edilmiştir. Sekanslama ve BLAST analizi sonuçları üç adet GSBL-pozitif amplikonların taşıdıkları blaTEM, blaSHV ve blaCTX-M genleri doğrulamıştır. İstatistik değerlendirme GSBL-kodlayan bla-genler için hayvansal kaynaklı gıdaların türüne bakılmaksızın potansiyel kaynak olduklarını göstermiştir. Sonuç olarak, hayvansal kaynaklı gıdalardan izole edilen Enterobacteriaceae suşlarının GSBL-kodlayan bla-genleri taşıdıkları, çoklu direnç özellikleri gösterdikleri ve tüketicilerin bu genetik materyaller ile kolonize olma riski taşıdıkları tespit edilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectblaTEMtr_TR
dc.subjectblaSHVtr_TR
dc.subjectblaCTX-Mtr_TR
dc.subjectEnterobacteriaceaetr_TR
dc.subjectGSBLtr_TR
dc.subjectPCRtr_TR
dc.subjectBLASTtr_TR
dc.subjectblaTEMtr_TR
dc.subjectblaSHVtr_TR
dc.subjectblaCTX-Mtr_TR
dc.subjectEnterobacteriaceaetr_TR
dc.subjectESBLtr_TR
dc.subjectPCRtr_TR
dc.subjectBLASTtr_TR
dc.titleGIDALARDAN İZOLE EDİLEN ENTEROBACTERIACEAE SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN MOLEKÜLER YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASItr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolClinical and community-related resistant bacteria are widely found in the present time. This new type of biohazard is a growing health concern of Global significance for human health. That’s why, international authorities, including WHO, FAO and EFSA, are enhancing the researchers to focus on this issue. Extended spectrum betalactamases (ESBL) are the enzymes that are encoded by plasmid-mediated bla-genes. inactivate beta-lactam antibiotics through a mechanism of resistance, so-called enzymatic inactivation, and lead to failure of treatment of bacterial infections. The bla-genes are easily transferable among the same and/or different bacterial species. Not only clinical and community settings, foods are also under suspicion for development and transmission of antibiotic resistance in bacteria. In Turkey, clinical and community-related ESBL-producers were examined well, whereas foodborne dissemination was not questioned seriously. The objective of this study was to characterize blaTEM, blaSHV and blaCTX-M genes and blaCTX-M subtypes in 55 ESBLproducing Enterobacteriaceae isolated from foods of animal origin after identification by mass spectrometer. DNA materials from each ESBL-positive isolate were initially amplified by Polymerase Chain Reaction (PCR), and subsequently visualised by gel-electrophoresis. Within them, 1 blaTEM positive amplicon, 1 blaSHV positive amplicon and 1 blaCTX-M positive amplicon were purified, sequenced, and confirmed using BLAST Program. SPSS 19 was used for statistical analysis. Kruskal-Wallis H-test was performed for qualitative-comparison of frequency rate of each bla-genes with respect to their sampling groups. P<0.05 was considered to be significant. Genotypic results showed that frequency rates of blaTEM, blaCTX-M and blaSHV were determined to be 96.4%, 65.5%, and 34.5%, respectively. The coexistence of bla-genes were found as 57.8% blaTEM+blaCTX-M, 22.2% blaTEM+blaSHV, 17.8% blaTEM+blaCTX-M+blaSHV, and 2.2% blaTEM+blaCTX-M. Subtyping CTX-Mpositive amplicons revealed that the most common subtype of blaCTX-M was 97.2% blaCTX-M-1, followed by 2.8% blaCTX-M-8. Sequencing and BLAST analysis also confirmed blaTEM, blaSHV and blaCTX-M genes. The statistical evaluation provided that foods of animal-origin were potential sources for ESBL-encoding bla-genes regardless type of food. To conclude, we found that Enterobacteriaceae from foods of animal orgin harboured ESBL-encoding bla-genes in some foods of animal origin, indicated a multiresistance pattern, and leaded to the colonization of the consumers with these spreadable genetic materials.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber103tr_TR
Appears in Collections:Tezler -Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
425902.pdfTez dosyası6.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.