Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1924
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇınar, Muhammet-
dc.date.accessioned2019-05-14T11:50:01Z-
dc.date.available2019-05-14T11:50:01Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1924-
dc.description.abstractÇağımızda geliĢen teknoloji insanların ilgisini çekmeyi baĢarmıĢtır. Bilgisayar, cep telefonu ve internet sosyal etkileĢimde dünya çapında bir çığır açmıĢtır. Ġnsanların ihtiyaçlarını giderirken, bilinçsiz kullanımlar neticesinde olumsuzluklara yol açabilmektedir. Genç yaĢta problemli internet kullanımı insanların geliĢimini olumsuz etkilemektedir. AĢırı ve kontrolsüz kullanımlar sonucu bireyin kendi ve çevresi ile alakalı yaĢadığı sorunlar yaĢam doyumunu da etkilemektedir. Bu araĢtırmada, ergenlerdeki problemli internet kullanımı davranıĢları ile yaĢam doyumları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Temel olarak araĢtırma nicel yöntemle gerçekleĢtirilmiĢtir. Nicel veri toplama aracı olarak Ceyhan, E., Ceyhan, A.A. & Gürcan, A.‟nın , (2007) geliĢtirdiği „‟PĠKO-E (Problemli Ġnternet Kullanımı Ölçeği) ve Diener, Emmans, Lorsen ve Giffin‟in (1985) YaĢa Doyum Ölçeği‟‟ kullanılmıĢtır. AraĢtırma örneklemi, 2014–2015 eğitim-öğretim yılı içerisinde Güngören ilçesinde ortaöğretimde okuyan 294 öğrencidir. Ġzzet Ünver Lisesi ve Sultan Alpaslan Anadolu Ġmam Hatip Lisesi ortaöğretim okullarına devam eden birinci(9), ikinci (10), üçüncü (11) ve dördüncü (12) sınıfta okuyan öğrencilerle, KiĢisel Bilgi Formu, PĠKO-E (Problemli Ġnternet Kullanımı Ölçeği) ve YaĢa Doyum Ölçeği aracılığla veriler elde edilmiĢtir. AraĢtırmada, veriler Spss 17 istatistik programı kullanılarak korelasyon, t-testi, F-testi, ANOVA ve TUKEY testi ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonucuna göre, internet kullanım süresi ve okuduğu sınıf arttıkça problemli internet kullanımının arttığı, sosyo-ekonomik düzeyleri yüksek öğrencilerin, evde internet kullanan öğrencilerin ve kardeĢ sayısı az olan öğrencilerin yaĢam doyumlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu anlaĢılmıĢtır. Problemli internet kullanımı ve yaĢam doyumu ile ilgili okullarda öğrencilerin benlik saygılarını olumlu ya da olumsuz etkileyen deneysel araĢtırmalar yapılması sağlanmalıdır. Okul rehber öğretmeni öğrencilerin kiĢilik özelliklerinin, ana baba tutumlarının, sosyal çevrelerinin yaĢam doyumlarını etkilemesi nedeniyle belirli periyodlarla çalıĢmalar yaparak öğrencilerin yaĢamlarıyla ilgili riski en az düzeye düĢürmede fayda sağlamaları önerilebilir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectProblemli internet kullanımıtr_TR
dc.subjectErgentr_TR
dc.subjectYaşam doyumutr_TR
dc.subjectİnternet Kullanımıtr_TR
dc.subjectProblematic Internet usagetr_TR
dc.subjectAdolescenttr_TR
dc.subjectLife satisfactiontr_TR
dc.subjectInternet usagetr_TR
dc.titleERGENLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIM DAVRANIŞLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolDeveloping technology has succeeded to draw the attention of people in todays world. Computers, Mobile Phone and Internet marks an new era in world wide social interaction. When solving the needs of the people, it could lead to negative consequences in the senseless uses. Problematic internet use has a negative effect people's development in young ages. Excessive and uncontrolled usage of those technologies effects life satisfaction beside their individuals and the environment problems. In this study, we examined the relationship between problematic Internet usage behavior and life satisfaction of adolescents.Basically, the research was carried out with quantitative methods. In this reseach, “PĠKO-E” (Problematic Internet Usage Scale which is developed by Ceyhan, E., Ceyhan, A.A. & Gürcan, A.) and “Life satisfaction scale” (Diener, Emmans, Lorsen ve Giffin‟in (1985) are used as quantitative data collection tool. The sample of research was 294 school students of Gungoren district in 2014-2015 academic year. In our reseach, our sample was Ġzzet Ünver and Ġmam Hatip High Schools' first (9), second (10), third (11) and fourth (12) grade students. We gather the data's by using PĠKO-E form ( Problematic Internet Usage Scale) and Life Satisfaction Index. Also in our research we used SPSS 17 statistical program to reach the correlation, T-test, F-test, ANOVA and TUKEY tests to analyze the sample data's. According to the survey, we reached the result that when Internet usage period increases and increasing the class level, problematic Internet usage increases. High socio-economic levels students or the students who uses the Internet at home or the students who have less siblings have life satisfaction higher life satisfaction than others. Experimental researches should be conducted about positive or negative affects on self-esteem of problematic Internet usage and life satisfaction students. It can be advised to make periodically researches to gain the benefits in order to reduce the risks associated with the students' lives, to determine students personality's, attitudes of parents' and social environment's influence on life satisfaction by the school guidance teachers.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber91tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407054.pdfTez dosyası2.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.