Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1923
Title: TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YÖNETİCİLİKTE KADIN PARADİGMALARI
Authors: Elmas, Saniye
Keywords: Toplumsal Cinsiyet
Kadın Yöneticiler
Cam tavan
Türk Eğitim Sistemi
Female Administrators
Glass Ceiling
Paradigm
Turkish Educational System
Issue Date: 2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN UNiVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Türk Eğitim Sisteminde eğitim örgütlerinin baĢarılı olmasında yöneticilerin payı oldukça yüksektir. Yönetim pozisyonlarına gelme sürecinde hukuksal bir engel olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taĢra teĢkilatları istatiksel verileri incelendiğinde kadınların yönetim pozisyonlarında az sayıda temsil edildikleri görülmektedir. Ayrıca eğitim kurumlarında hiyerarĢik yapı yükseldikçe kadın yönetici oranları belirgin bir Ģekilde düĢüĢ göstermektedir. Bu araĢtırmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin hemen hemen yarısının kadın olduğu bir alanda, kadın eğitim yöneticilerinin sayısal oranlarının azlığının arkasındaki sebepler irdelenmiĢtir. AraĢtırmaya katılan kadın yöneticilerin kiĢisel görüĢlerinin ve tecrübelerinin nitel yöntemle derinlemesine analizi yapılmıĢ ve bu analiz sonucunda, cinsiyet ayrımcılığı, örgüt kültürü engeli, çoklu rol üstlenme, cam tavan, toplumsal cinsiyet engellemelerinin olduğu tespiti yapılmıĢtır. AraĢtırmamızın odak noktasını, kadın yöneticilerin görüĢlerinden yola çıkarak engelleri aĢma stratejileri oluĢturmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1923
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407053.pdfTez dosyası2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.