Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1879
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorİren, Satılmış-
dc.date.accessioned2019-05-13T07:31:19Z-
dc.date.available2019-05-13T07:31:19Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1879-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, İstanbul Tuzla ilçesinde görev yapan ilkokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile mesleki motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Bunun için öğretmenlerin, örgütsel adalet algısının ve mesleki motivasyon düzeylerinin; cinsiyet, yaş, branş, medeni durum, çocuk durumu, çocuk sayısı, mesleki hizmet süresi, bulunduğu okuldaki hizmet süresi, sendika üyeliği, eğitim durumu, en son mezun olunan okul değişkenlerine göre anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini 2013-2014 öğretim yılında İstanbul ili, Tuzla ilçesi MEB’ e bağlı 22 tane resmi ilkokulda görev yapan 678 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi belirlenirken Tuzla ilçesindeki okulların bulunduğu bölgeler, 4 farklı sosyo-ekonomik düzeyde değerlendirilmiş, dolayısıyla örneklem seçimi için 4 adet tabaka oluşturulmuştur. Daha sonra örneklem sayısı/evren formülünden üretilen oranla tabakaların evren üzerindeki ağırlığı hesaplanarak her tabakadan alınacak örneklem miktarı belirlenerek toplam 330 anket uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Örgütsel Adalet Ölçeği ve Öğretmen Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. veriler, Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen ve Polat (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Adalet Ölçeği (ÖAÖ)” ile Polat (2010) tarafından yüksek lisans çalışması için uyarlanan “Öğretmen Motivasyon Ölçeği (ÖMÖ)” ile toplanmıştır. Analiz için tek yönlü varyans analizi (ANOVA), non-parametrik Kruskal Wallis-H testi ve bağımsız grup t testi uygulanmıştır. Analiz neticesinde örgütsel adalet ve motivasyon ölçeklerinin alt boyutlarında herhangi bir farklılaşma bulunamazken; sadece etkileşimsel adaletin cinsiyet değişkenine göre erkekler lehine anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. Pearson Korelasyon Analizi sonucunda öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ve mesleki motivasyon düzeyi ilişkisi için tüm değişkenler arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,00; p < ,01).tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectÖrgütsel adalettr_TR
dc.subjectDağıtımsal adalettr_TR
dc.subjectİşlemsel adalettr_TR
dc.subjectEtkileşimsel adalettr_TR
dc.subjectMotivasyontr_TR
dc.subjectOrganizational justicetr_TR
dc.subjectDistributive justicetr_TR
dc.subjectProcedural justicetr_TR
dc.subjectİnteractional justicetr_TR
dc.subjectMotivationtr_TR
dc.titleİLKOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLE MESLEKİ MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TUZLA ÖRNEĞİtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThe aim of this study is to determine there is a relationship between organizational justice perception and professional motivation levels of teachers, working in Tuzla ,district of İstanbul. Therefore it has been studied to be determined wheter there is a significantly differentiation according to the gender, age, branch, marital status, child status, number of children, professıonal service life, service life in the school, labor union affiliation, educational status variables or not. 678 teachers, working in 22 the public primary school-connected with MEB in Tuzla, dictrict of İstanbul- in 2013-2014 school year. When determining samples of the research, regions, where the schools are located in Tuzla, evaluated four different socio economic levels, hence the selection of the sample was created 4 pieces layer. Then a total of 330 surveys, being calculated the weight of layers over the cosmos and determined quantity of sample being taken from every layer by the rate generated from the number of the sample/cosmos formula, have been carried out. In the research as a tool for data collection, personal information form, organization justice scale, and teacher motivation scale are used. The datas have been gathered with Organizational Justice Scale developed by Niehoff and Moorman (1993) and adapted to Turkish by Polat (2007) and with Teacher Motivation Scale adapted to the master’s study by Polat (2010). One-Way Analysis Of Variance (ANOVA), On-Parametric Kruskal Wallis H-test and İndepented Group T-test was applied for analysis. As a result of analysis, while there isn’t any differentiation in sub-dimensions of organization justice and teacher motivation scales, only a significant differentiation was detected for the benefit of men according to gender variability of transactional justice. Result of the Pearson Correlation Analysis, high level position and significant relationship was found between all the variables for the teachers' perceptions of organizational justice and professional motivation level.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber99tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
391634.pdfTez dosyası2.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.