Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1873
Title: TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
Authors: Özbek, Müge
Keywords: Yerel Yönetim ve Demokrasi
Demokratik Katılım
Yerel Özerklik
Demokratik Kültür
Demokratikleşme
Local governments and Democracy
Participation in Management
Local Autonomy
Democratic Culture
Democratization
Issue Date: 2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Yerel yönetimler ve demokrasi arasında birçok noktada pozitif iliĢkiler mevcuttur. Yerel yönetimlerin yerel halk tarafından seçimle iĢbaĢına getirilmiĢ olması, her Ģeyden önce demokratik karakterlerini göstermektedir. Yerel halka en yakın yönetim birimleri olması, bu kurumları yerel halkın katılımına elveriĢli hale getirmektedir. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki iliĢki yetki geniĢliği ile sağlanır. Yerel yönetimler sağlanan yetki geniĢliği ile karar alma ve uygulama iĢlemlerini yürütmektedir. Demokratik kültürün ve imkânların geliĢtiği ülkelerde yerel yönetimlerin iĢlerliği ve özerkliği daha geniĢ bir alana sahiptir. Bu durum yerel halkın yönetime ve alınan kararlara etkin katılımını, aynı zamanda kaynakların yerel yönetim tarafından verimli kullanılmasını hızlandırmaktadır. Yerel yönetimlerin yetki alanının geliĢmesi ve özerk duruma gelmeleri demokratikleĢme açısından önemli bir durumdur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1873
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
391628.pdfTez dosyası1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.