Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1864
Title: İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN ALGILANAN YÖNETİCİLİK PERFORMANSLARI İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Authors: Sezer, Ezel
Keywords: Yönetici
Okul müdürü
İş doyumu
Performans
Öğretmen
Administrator
School principal
Job satisfaction
Performance
Teacher
Issue Date: Feb-2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Öğretmenlerin iş doyumunu gerçekleştirecek ve sürdürecek, mesleğinde daha verimli olmasını sağlayacak etmenlerin belirlenmesi ve düzenlenmesi için bunların neler olduğundan yola çıkarak gerekli düzenlemelerin yapılması ilave olarak okul müdürlerinin yöneticilik performanslarının öğretmenlerin performansını arttırması üzerindeki etkilerini belirlemek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; ilkokul okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan yöneticilik performansları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkiyi incelemek, elde edilen bulgular ile problemlere çözüm önerileri sunarak tartışmaktır. Araştırmanın evreni; 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında, İstanbul ilinin Bahçelievler, Bakırköy, Esenler, Küçükçekmece ilçelerindeki devlet ilkokullarında görev yapan tüm öğretmenleri, araştırmanın örneklemi ise bu ilçelerden gönüllülük esasına dayalı, rastgele seçilen 234 öğretmeni kapsamaktadır. Bu araştırmada ilkokul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan yöneticilik performansları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkiyi ölçmek için “Yönetici Performans Ölçeği’’ ve “Minnesota İş Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS programında analiz edilmiştir. T- testi ve tek yönlü varyans (ANOVA), Pearson analizi ile ölçek verileri değerlendirilmiştir. Analizlere baktığımızda yaş ve mesleki kıdem değişkenlerinde öğretmenlerin iş doyumunda anlamlı farklılık görülmüştür. Mesleki kıdem değişkenine baktığımızda 1-10 yıl mesleki kıdem grubu öğretmenleri ile 21 yıl ve üzeri mesleki kıdem grubu öğretmenleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Yaş değişkenine baktığımızda ise 22-35 yaş aralığındaki öğretmenler ile 45 ve üstü yaş aralığı öğretmenleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmenlerin iş doyumu ölçeğinden aldıkları puanlarla yönetici performansı ölçeğinden aldıkları puanlar arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1864
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
385700.pdfTez dosyası2.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.