Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1834
Title: HALKLA İLİŞKİLER KAPSAMINDA JANDARMANIN GÜVENLİK HİZMETİNİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Authors: Akbaş, Yüksel
Keywords: Jandarma
Kolluk
Emniyet ve Asayiş
Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti
Gendarmerie
Police Force
Safety and Security
Community Supported Security Service
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Emniyet ve asayiĢ görevi kapsamında, topluma güvenlik hizmeti sunan jandarma teĢkilâtına güven duyulması, suçun önlenmesine yardım edeceği gibi jandarmanın saygınlık ve baĢarı oranını da artıracaktır. Bütün bunlar kolluk ile halk arasındaki iliĢkilerin iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesiyle mümkün olacaktır. Halkla iyi bir diyalog kurarak, onlarla kaynaĢmak ve bütünleĢmek, iletiĢimin kesintisiz devam etmesini sağlamak, halkın problemlerinde yanında olmak ve karĢılıklı iyi niyetin devamlılığını sağlamak amacıyla yürütülen Toplum Destekli Güvenlik hizmeti faaliyetleri hakkında toplumun düĢüncelerini öğrenmek amacında olan bu araĢtırmada, pozitif sonuçlar elde edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda elde edilen veriler ıĢığında, halkla iliĢkiler kapsamında jandarmanın güvenlik hizmeti olarak uyguladığı Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Faaliyetlerinin, icra ettiği görevine uzun dönemde olumlu yansımaları olacağı ortaya konulmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1834
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
376738.pdfTez dosyası2.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.