Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1785
Title: TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN ÖNEMİ VE İŞLEVİ BAĞCILAR ENGELLİLER SARAYI ÖRNEĞİ
Authors: Güleç, Yasin
Keywords: Sosyal Politika
Sosyal Hizmet
Yerel Yönetimler
Bağcılar Belediyesi
Engelliler Sarayı
Social Policy
Social Services
Local Governments
Bağcılar Municipality
The Palace of Handicapped
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Günümüz dünyasında yaĢanan hızlı değiĢim süreci, merkezden yönetim ve yerinden yönetim tartıĢmalarını gündeme getirmiĢtir. DeğiĢen sosyal politika anlayıĢının yerelleĢmesi Türkiye‟de henüz geliĢme aĢamasındadır. Sosyal hizmetlerin etkinliği yerel yönetimlerin mahalli ihtiyaçlara karĢı alacağı yerinden çözümlerle etkili olabilmektedir. Yerel yönetimlerin sosyal politikalar içindeki önemi, sürekli ve bilimsel yöntemlerle yapılan çalıĢmalarla sosyal hizmetlerin kurumsallaĢması ile geliĢecektir. Bu çalıĢmada, dezavantajlı sosyal grupların baĢında gelen engellilere yönelik belediyelerce uygulanan sosyal hizmetlerin niteliği, sonuçları ve etkileri araĢtırılmaktadır. Son yıllarda özellikle engelli vatandaĢların çok daha fazla etkilendiği yeni yoksulluk olarak adlandırılan kentsel yoksulluk, şehir içinde derinleşen fırsat eĢitlikleri, göç, sağlık, eğitim ve istihdam sorunlarının Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı‟ndaki uygulamalar incelenerek, sosyal hizmetlerin yerelleşmesi konusunda genel bir değerlendirme yapılmış, sosyal hizmetlerin en öncelikle kesimi olan engellilerin rehabilitasyon, bilgilendirme, danışmanlık, eğitim ve istihdam alanlarında nasıl hizmet aldıkları incelenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1785
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
361672.pdfTez Dosyası1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.