Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1732
Title: BELEDİYELERİN EĞİTİM ve KÜLTÜR FAALİYETLERİ; FATİH BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Authors: Coşkun, Halil Hamdi
Keywords: Belediye
Kültür
Eğitim
Fatih Belediyesi
Yerinden Yönetim
Municipality
Culture
Education
Fatih Municipality
Local Government
Issue Date: 2013
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Yerel yönetimin yol, su, temizlik vb. klasik görevlerinin yanında halka vereceği birçok hizmet de bulunmaktadır. Bu hizmetlerden biri de belediyelerin eğitim ve kültür faaliyetleridir Eğitim ve kültür faaliyetleri neticesinde, belediyeler kendi bünyesinde bulunan insanların dıĢına çıkarak seslerini daha geniĢ alanlara duyurabilmektedir. Ayrıca belde halkı da bu faaliyetler neticesinde birçok kazanımda bulunmaktadırlar. Bireylerin ve toplumların karĢılaĢtığı sorunların önemli bir bölümü insan kaynaklıdır. Çevre kirliliğinden teröre, açlık ve hastalıktan savaĢlara kadar pek çok sorun, insanların bilinçli ya da bilinçsiz karar ve davranıĢları sonucu ortaya çıkmaktadır. Eğitim ve kültür de insanların yetiĢmelerinde ve toplumların Ģekillenmesinde etkin olan iki faktörü oluĢturmaktadır. Eğitim ve kültür alanında yaĢanan sorunlar sonuçta tüm bireysel ve toplumsal yaĢamı olumsuz yönde etkilemektedir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeĢitli eğitim ve kültür sorunlarıyla karĢılaĢılmaktadır. Bu alanlarda merkezi yönetimlerce üretilen çözüme yönelik politikalar, istenilen sonucu elde etmekte yetersiz kalmaktadırlar.Bu çalıĢmada eğitim ve kültürel alanda dinamik bir aktör olarak belediyelerin yaptıkları çalıĢmalar incelenecektir. Bu bağlamda, belediyelerin eğitim ve kültürel alanda yapmıĢ oldukları çalıĢmaların neler olduğu araĢtırılacaktır. Yapılan bu araĢtırmanın sonucu olarak belediyelerin görevlerinin neler olduğu, eğitim ve kültür faaliyetlerine ne kadar önem verdikleri incelenerek, Fatih Belediyesi‟nin eğitim ve kültür faaliyetleri değerlendirilecektir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1732
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
331154.pdfTez Dosyası1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.