Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1696
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFiliz, Mustafa-
dc.date.accessioned2019-05-06T06:52:15Z-
dc.date.available2019-05-06T06:52:15Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1696-
dc.description.abstractBu araştırma; Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının genel iş tatmin düzeylerini belirlemek ve iş tatmin düzeylerinin tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu 2011 yılı Aralık ayı içerisinde Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan 89 kişiye uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 17.0 istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiksel metotlarının (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) yanı sıra hipotez testleri olarak Non-Parametrik testlerden Kruskal Wallis H-Testi, Mann Whitney U testi ve korelasyon ile regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında 0,05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; çalışanların en yüksek iş tatminini aile ve coğrafi bölge faktörü ile Başarı ihtiyacını giderme ve sorumluluk yükleme faktöründen sağladıkları, en düşük ise ücret ve terfi ile amirin yaklaşımı faktörlerinden sağladıkları belirlenmiştir. Araştırmada zabıta müdürlüğü çalışanlarının, cinsiyetlerine, eşlerinin çalışma durumlarına ve çocuk sahibi olma durumlarına göre farklılaşmadığı, diğer değişkenler olan; yaş, hizmet sınıfı, görev, eğitim durumu, iş tecrübesi, çalışma süresi, medeni durum değişkenlerine göre, iş tatmini düzeylerinde farklılaşmalar olduğu belirlenmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜtr_TR
dc.subjectİş Tatminitr_TR
dc.subjectZabıta Müdürlüğü Çalışanlarıtr_TR
dc.subjectİş Tatmini Belirlemetr_TR
dc.subjectJob satisfactiontr_TR
dc.subjectMunicipal police directorate employeestr_TR
dc.subjectDetermining job satisfaction leveltr_TR
dc.titleÇEKMEKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE KAMU PERSONELİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolThis study is done in order to investigate the job satisfaction level of the employees of Çekmeköy city hall municipal police directorate and to find out if there is a difference on their job satisfaction level according to descriptive qualifications. The survey which is prepared in accordance with the aim is applied to 89 employees of Çekmeköy city hall municipal police directorate. The data that are obtained from surveys has been analyzed by SPSS 17.0 statistical program. Data is analyzed by both descriptive statistics (percent, mean and standard deviation) and non parametric hypothesis tests such as Kruskal-Wallis test, Mann Whitney U test. Findings are interpreted based on % 95 confidence and 0.05 significance level. The results indicate that employees provide the maximum job satisfaction from the “family and geographical area” factor and “meeting success needs and take responsibility” factor. In addition to this, the least satisfactory factors are “wage and promotion” and “supervisor mode”. In this research municipal police directorate employees’ gender, if their peer is worker or non-worker and having any child are not effective on their job satisfaction level but according to the other demographic variables such as age, service class, task, educational level, work experience, length of employment and marital status there is difference on their job satisfaction level.tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber1tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber125tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
331113.pdfTez Dosyası1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.