Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/1696
Başlık: ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NDE KAMU PERSONELİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yazarlar: Filiz, Mustafa
Anahtar kelimeler: İş Tatmini
Zabıta Müdürlüğü Çalışanları
İş Tatmini Belirleme
Job satisfaction
Municipal police directorate employees
Determining job satisfaction level
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Özet: Bu araştırma; Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının genel iş tatmin düzeylerini belirlemek ve iş tatmin düzeylerinin tanımlayıcı özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu 2011 yılı Aralık ayı içerisinde Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan 89 kişiye uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 17.0 istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiksel metotlarının (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) yanı sıra hipotez testleri olarak Non-Parametrik testlerden Kruskal Wallis H-Testi, Mann Whitney U testi ve korelasyon ile regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında 0,05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; çalışanların en yüksek iş tatminini aile ve coğrafi bölge faktörü ile Başarı ihtiyacını giderme ve sorumluluk yükleme faktöründen sağladıkları, en düşük ise ücret ve terfi ile amirin yaklaşımı faktörlerinden sağladıkları belirlenmiştir. Araştırmada zabıta müdürlüğü çalışanlarının, cinsiyetlerine, eşlerinin çalışma durumlarına ve çocuk sahibi olma durumlarına göre farklılaşmadığı, diğer değişkenler olan; yaş, hizmet sınıfı, görev, eğitim durumu, iş tecrübesi, çalışma süresi, medeni durum değişkenlerine göre, iş tatmini düzeylerinde farklılaşmalar olduğu belirlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1696
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
331113.pdfTez Dosyası1.18 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.