Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1481
Title: KÖY İLK VE ORTAOKULLARIN SORUNLARINA KAMPÜS EĞİTİM MODELİYLE ÇÖZÜM
Authors: Değmez, Mehmet
Keywords: Kampüs Eğitim Modeli
Köy İlk ve Ortaokullar
Göç
Campus Education Model
Village Elementary and Secondary School
Migration
Issue Date: 2014
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu araĢtırmada, Türkiye‟deki köy okullarında karĢılaĢılan sorunlar tespit edilmiĢ, araĢtırma sonucunda sorunların kaynakları ile çözüm önerileri birlikte ele alınmıĢtır. Ġlk ve ortaöğretim kurumlarımız neredeyse yüzyıllık geçmiĢe sahiptir. Ancak Türkiye‟de modern anlamdaki ilk ve ortaokullar, günümüze gelene kadar birçok değiĢikliğe uğramıĢtır. Bu değiĢikliklerin çoğu dönemin ihtiyaçlarına göre gerçekleĢtirilmiĢ fakat yapılanlar yine de değiĢen Ģartlar içerisinde etkisini kaybetmeye baĢlamıĢtır. Bugün eğitimde geldiğimiz noktada görülen Ģudur ki, Türk eğitim sistemi daha pek çok değiĢiklikler yaĢayacaktır. Halen köylerde çeĢitlilik gösteren ilk ve ortaöğretim okulları ( yatılı bölge okulları, pansiyonlu ilk ve ortaokulları, taĢımalı ilk ve ortaokullar, gezici okullar, aynı binada birlikte eğitim yapan ilk ve ortaokulları …) bulunmaktadır. Bu farklı eğitim yapısını ortadan kaldırmak ve eğitimde kaliteyi artırmak için köy okullarını, Ģartları en uygun olan köylerde birleĢtirme Ģeklinde bir yapı olan Kampüs Eğitim Modeli önerilmektedir. Bu çalıĢma ile özellikle köyden kente göç nedeniyle köy okullarındaki öğrenci sayılarının azalması, personel yetersizliği, teknolojik imkansızlıklar, bölgenin olumsuz coğrafik koĢulları nedeniyle yaĢanan ulaĢım vb. sorunlar….nedeniyle ortaya çıkan eğitim problemlerine çözüm bulmak için, köy okullarının tek bir çatı altında ve uygun bir merkezde toplanması ile Kampüs Eğitim Modeline ihtiyaç duyulmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1481
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KÖY ĠLK VE ORTAOKULLARIN SORUNLARINA KAMPÜS EĞĠTĠM MODELĠYLE ÇÖZÜM.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.