Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1476
Title: ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ VE İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR UYGULAMA
Authors: Altunel, Ali Rıza
Keywords: Yerel Yönetimler
Örgütsel Adalet
İş Doyumu
Motivasyon
Local Administrations
Organizational Justice
Job Satisfaction
Motivation
Issue Date: Jul-2015
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Devlet memuriyetimin yaklaşık 15 yılı insan kaynakları yönetimi alanında yerel yönetimlerde müdür ve başkan yardımcısı olarak görev yapmakla geçti. Bu süre içinde çalışanların beklentileri ve isteklerinin birbirleri ile benzeştiği veya aynı olduğunu gözlemledim. Yerel Yönetim çalışanlarının muhatap oldukları yasa, yönetmelik, tüzük ve genelgeler aynı olduğu halde yöneticilerin siyasi, kültürel, ekonomik bakış açılarının farklı olduğunu ve çalışanlar üzerindeki etkilerinin birbirine benzeşmediğini müşahede ettim. Aynı zamanda çalışanlar üzerindeki yaptırım ve bunun etkilerinin de çok büyük farklılıklar arz ettiğini üzülerek, yer yer de hayretle takip ettim. Yer yer çalışanların da vatandaşlara davranışlarında çok öznel hareketler sergiledikleri, yasa, yönetmelik ve tüzükleri görmememezlikten geldikleri, farklı beklenti ve taleplerle vatandaşların karşısına çıktıklarını, vatandaşların talep ve şikâyetleri ile karşılaştıkça farkına varıyor ve doğrusu daha önce öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği yaptığım için de anlamakta oldukça zorluk çekiyordum. Çalışanların işletmelerin başarısında ana unsuru oluşturdukları gerçeğinden hareketle yerel yönetimlerde yöneticilerin adalete dayalı bir yönetim anlayışı sergilemeleri durumunda çalışan memnuniyetinin iş doyumu üzerinde ne tür etkilerinin olacağı üzerine çalışma yapmak amaçlanmıştır. Yasa ve yönetmelikler sabit (değişmeyen) veriler iken değişen yönetici tutumlarının etkilerinin olumlu görülmeyen yansımaları araştırılmıştır. Bu hipotezle yola çıkarak 2004 ve sonrası uygulamaların örgütsel adalet ve iş doyumunun Küçükçekmece Belediyesi’ndeki sonuçlarını tespit etmek için 600 kişiye dağıtılan bu anketten 300 tanesi toplanmıştır. Çalışanların %50'si anket formlarını isteyerek doldurmuş ve çalışmaya katılmıştır. Diğer formların doldurulmamasının çalışanların izin, hastalık, kurum dışı iş yerlerinde çalışmaları ve eğitim düzeyleri gibi etkenlerden kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Çalışmanın yaz mevsiminde yapılması bu değerlendirmemizi destekleyen varsayımdır. İşletme politikası ve süreçlerine ilişkin kararların adil bir şekilde belirlenmesi, iş yükünün, ücret ve diğer yardımların adilane dağıtılması ve yönetici ile çalışan arasındaki ilişkinin güvene dayanması iş doyumunu artırabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/1476
Appears in Collections:Tezler -- ThesisItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.