Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/1465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVahdatian, Parisa-
dc.date.accessioned2019-04-19T11:38:48Z-
dc.date.available2019-04-19T11:38:48Z-
dc.date.issued2017-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/1465-
dc.description.abstractThis thesis attempts to address existing gender parities and gaps in Iran compared to Azerbaijan and Turkey in terms of human development perspective. Human development by enlarging people’s freedoms and potentials draws the attention to “ends” and insists on both intrinsic and instrumental values of development. The three main components within human development are: capabilities, free agency and achievements. Health, education and per capita income are the essential indicators of Human Development Index (HDI). Each of which has the same ratio in HDI value estimation. Gender inequality as a global phenomenon, increasingly focuses on women’s deprivation of education, health, income and social developments. This thesis discusses Iran's educational developments analytically and compares female-to-male progresses in HDI indicators of Iran with Turkey and Azerbaijan. The main goal of human development and capability approach is equal distribution of capabilities and functionings among people. The exceptional status of education in having both intrinsic and instrumental values multiplies the significance of equal education in a global context. In addition to the direct impact of education on total health and income rates, parity in education has the capacity to empower women and make them qualified for well-paid vocations. Iran from 1990 to 2015 has had a sustainable progress in health, education and per capita income. In case of education, Iran has proceeded remarkably in women’s access to schools. Iran has almost succeeded to close the gender gap in education, while gender inequality remains in achievements so far. In comparison, in Turkey and Azerbaijan, raising women’s capabilities has led to more achievements in terms of economic resources, labor force participation and political participation. According to human development reports, Turkey in capability distribution has experienced more gender disparity than Iran. By filtering the health indicator, Azerbaijan has the best status in gender parity rather than Turkey and Iran. Turkish women’s high life expectancy at birth is the best among the analyzed countries. Unlike Iran, educated women in Azerbaijan and Turkey have lower unemployment rates than Iranian women. That is probably why women in Iran recently have less interest to continue their education in tertiary level and this disappointment has reproduced the gender gap.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectAzerbaijantr_TR
dc.subjectEducationtr_TR
dc.subjectEmploymenttr_TR
dc.subjectEqualitytr_TR
dc.subjectGendertr_TR
dc.subjectHDItr_TR
dc.subjectHuman developmenttr_TR
dc.subjectAzerbaycantr_TR
dc.subjectCinsiyettr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectEşitsizliktr_TR
dc.subjectİnsani kalkınmatr_TR
dc.subjectİşgücütr_TR
dc.subjectİrantr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectIrantr_TR
dc.subjectİnequalitytr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.titleANALYSIS OF HUMAN DEVELOPMENT IN IRAN: EDUCATION AND GENDER INEQUALITY IN A COMPARATIVE PERSPECTIVEtr_TR
dc.typeThesistr_TR
dc.description.abstractolBu tez, İran'daki mevcut cinsiyet eşitsizliklerini, Türkiye ve Azerbaycan ile karşılaştırıyor ve bu ülkeleri insani kalkınmalaın açısından analiz ediyor. İnsani kalkınma, insanların özgürlükleri ve potansiyellerini baş role koyarak, dikkati “sonuçlara” çekiyor. İnsani kalkınmada üç önemli unsur, kapasiteler, özgür irade ve kazanımlardır. Sağlık, eğitim ve ekonomik kaynaklar, insani kalkınma endeksini eşit ağırlıkla oluşturan üç unsurdur. Cinsiyet eşitsizliği küresel bir sorun olarak, artan bir şekilde kadınların eğitim, sağlık, gelir ve sosyal gelişmelerini engellemektedir. Bu tez, ilk olarak, İranın eğitim alanındaki gelişmelerini analiz etmektedir. İlaveten, İran’da kadınların ve erkeklerin insani kalkınma endeksindeki konumlarını, Türkiye ve Azerbaycan’la karşılaştırmaktadır. İnsani kalkınma ve kapasite yaklaşımının asıl amacı, kapasiteler ve işlevselliklerin insanlar arasında (erkek, kadın veya yoksun bölgeler) eşit dağıtılmasıdır. Bu arada, eğitımi diğer kapasitelerden daha önemli kılan, esas ve enstrümental değerlere bir arada sahip olmasıdır. Eğitimin genel sağlık ve gelir üzerinde direkt etkisi vardır. Toplam sağlık ve gelir düzeyine doğrudan etkisinin yanı sıra, eğitim kadınları güçlendirme ve onları iyi ücretli işler için kalifiye hale getirme kapasitesine sahiptir. İran 1990'dan 2015'e kadar sağlık, eğitim ve kişi başına gelir konusunda ilerleme sağlamıştır. İran, kadınların okullaşması konusunda başarı göstermiştir. Diğer yandan, İran cinsiyet eşitliğinin eğitim alanında başarı elde etmesine rağmen, eşitsizlik kadınların çalışması alanında hala mevcuttur. Azerbaycan ve Türkiye’de ise, kadınların kapasitelerinin yükselmesi, onların ekonomik gelir, işgücüne katılım ve siyasi katılımlarını arttırmaktadır. İnsani kalkınma raporlarına göre, Türkiye’de eğitim gibi kabiliyetlerin dağıtımında daha çok cinsiyet eşitsizliği vardır. Azerbaycan, sağlık hariç, cinsiyet eştliği konusunda üç ülke arasında en iyi durumdadır. Türk kadınların ömür ortalaması (sağlık göstergesi) İran ve Azerbaycan’dan daha yüksektir. Diğer taraftan, İran’da eğitimli kadınlar, Azerbaycan ve Türkiye’den daha fazla işsizliğe maruz kalıyorlar.tr_TR
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANALYSIS OF HUMAN DEVELOPMENT IN IRAN EDUCATION AND GENDER INEQUALITY IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE.pdfYüksek Lisans Tez Dosyası2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.