Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/11527
Title: ÇALIŞANLARIN GÜVENLİK İKLİMİ ALGILARININ GÜVENLİK PERFORMANSINA OLAN ETKİSİNDE İSE BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ METRO İNŞAATI ÖRNEĞİ
Authors: AĞIRBAŞ, Tuğçe
Issue Date: 2024
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Dünyada ve ülkemizde son yıllarda sürekli artan ve değiĢen rekabet Ģartları ile birlikte çalıĢanların iĢ ortamı ile ilgili algıları değiĢkenlik göstermektedir. Bu değiĢkenlik yönetimden kaynaklı yetersizlikler, ihmaller, çalıĢma Ģartlarının yoğunluğu ve düzensizliği, çalıĢma ortamının kötü koĢulları, iĢverenin sorumluluklarını yerine getirmemesi ve yeterli önlemlerin alınmaması, firmaların çalıĢanlara ve çalıĢma ortamına ne derece önem verdiği, yönetimin iĢ güvenliği bilinci ve uygulamaları gibi birçok sebepten kaynaklanmaktadır. ĠĢ kazaları, tüm sektörler için önemli bir sorunsal olmakla beraber, özellikle inĢaat sektörü bu konuda ilk sıralarda yer almaktadır. ĠnĢaat sektörünün bir kolu olan metro inĢaatlarında iĢ sağlığı ve güvenliği (ĠSG) risk faktörleri çok fazla olduğundan, çalıĢanlar risk altında bulunmaktadır ve iĢ kazaları metro inĢaatlarında da sıklıkla yaĢanmaktadır. Bu çalıĢma, metro inĢaat sektörü çalıĢanlarının demografik özellikleri ile güvenlik iklimi, iĢ güvenliği performansı ve iĢe bağlılıkları arasındaki iliĢki ve katılımcıların algıladıkları güvenlik iklimi, iĢ güvenliği performansı ve iĢe bağlılıkları arasındaki iliĢkinin incelenmesi amacıyla yapılmıĢtır. Ġstanbul‘da yer alan metro Ģantiyelerinde mavi ve beyaz yakalı çalıĢanlar üzerinde uygulanan anket çalıĢması 394 kiĢinin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcılara uygulanan anket dört bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik bilgileri, ikinci bölümde iki alt boyuttan oluĢan ‗‘Güvenlik performansı ölçeği‘‘, üçüncü bölümde iki alt boyuttan oluĢan ‗‘Güvenlik iklimi ölçeği‘‘, son bölümde ise üç alt boyutu olan ‗‘ĠĢe bağlılık ölçeği‘‘ yer almaktadır. Yapılan araĢtırmada, ölçek faktörlerinin kendi aralarında pozitif yönde iliĢkileri olduğu tespit edilmiĢtir. Güvenlik performansı, güvenlik iklimi ve iĢe bağlılık durumlarının birbirleri üzerinde pozitif yönde, herhangi birinin artması diğerlerinin de artmasına sebep olduğu sonuçları elde edilmiĢtir. KiĢilerde güvenlik performansı arttıkça, güvenlik iklimi ile iĢe bağlılığın da arttığı görülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/11527
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10631828.pdf2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.