Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/11526
Title: DERLEME SÖZLÜĞÜNDE SANAT VE ZANAAT ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLARIN SÖZ VARLIĞI
Issue Date: 2024
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Birbirleriyle bağlantı içerisinde olan sanat ve zanaat olguları Türkler ve tarihi için her zaman önem arz etmiĢtir. Orta Asya‟da baĢlayan bu serüven Türklerin yaĢam sürdüğü coğrafyalarda harmanlanarak Anadolu‟da en üst seviyesine ulaĢmıĢtır. Türk kültür tarihinde eski zamanlardan beri süregelen ahĢap ve ağaç oymacılığı, bakırcılık, çinicilik deri iĢçiliği, ebru, halıcılık, iĢlemecilik, kilimcilik, kumaĢ dokumacılığı, keçe yapımcılığı, müzik aletleri yapımcılığı, oyacılık, örmecilik, semercilik, sepetçilik, taĢ iĢçiliği, yazmacılık gibi el sanatları Türk estetik zevkinin süzgecinden geçirilip özünü kaybetmeden karĢılaĢılan diğer milletlerden etkilenmiĢ ve bu etkileĢimin sonucunda ortaya benzersiz ürünler çıkmıĢtır. Türk sanat ve zanaatinin geçmiĢinin bu kadar eskiye dayanması sosyo- kültürel açıdan da büyük önem arz etmektedir. YaĢayan bir yapısı olan kültüre en canlı haliyle dilde tanık olmamız mümkündür; çünkü dil kültürün yansımasıdır. Türk dili içerisinde kültür kavramlarına en çok rastlayacağımız eserlerden biri Türkiye‟de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü‟dür çünkü bu sözlük 1932-1960 yılları arasında toplumda ki bireylerin yardımıyla derlenmiĢ bir sözlüktür. Bu çalıĢmamızda, Türkiye‟de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü‟nde yer alan, sanat ve zanaat kavramlarına iliĢkin söz varlığını tespit ederek Türk toplumunun kültürel faaliyetleri hakkında bilgi edinmek hedeflenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/11526
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10631703.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.