Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/11525
Title: SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIK DURUMLARI, SOSYAL HAYATLARI VE UYKU KALİTELERİNİN İLİŞKİSİ
Authors: ÜNAL, Melis
Issue Date: 2024
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Dijital bağımlılık kavramı hayatımıza çok yeni dâhil olmasına rağmen hızla gelişen teknoloji ile birlikte önemli bir yer edinmiştir. Gündelik strese ile baş etmek için bireylerin dijital dünyaya başvurdukları ve böylece stres seviyesi yüksek bireylerde dijital bağımlılığın daha da yaygın olması çeşitli araştırmalar tarafından tartışılmıştır. Sosyal hizmet genel olarak dezavantajlı gruplar ile ilgilendiği için bu disiplinde eğitim alan öğrenciler de ağır vakalar ile karşılaşmakta ve stresli bir eğitim hayatı yaşayabilmektedir. Dolaysıyla bu öğrenciler dijital bağımlılığa meyilli olabilir. Aynı zamanda, bu etkenler öğrencilerin uyku kaliteleri ve sosyal hayatları ile ilişki kurabilir ve olumsuz etkileyebilir. Sosyal hizmet öğrencilerinde, özellikle Türkiye’de bu konuları ele alacak hiçbir araştırmaya rastlanılmamıştır. Dolaysıyla bu araştırmanın genel amacı; sosyal hizmet bölümündeki öğrencilerin dijital bağımlılık durumları ile uyku kaliteleri ve sosyal hayatlarının ilişkisini incelemektir. Sosyal hizmet bölümünden lisans düzeyinde toplam 166 öğrenci ile nicel araştırma yöntemi çerçevesinde Teknoloji Bağımlılığı Ölçeği, Uyku Bozukluğu Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu ile katılımcılardan bilgiler toplanmıştır. Elde edilen bilgiler SPSS 26 programı ile analiz edilmiş olup, analizlerde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Pearson ve Spearman korelasyon katsayıları ve Basit/Çoklu Regresyon Analizlerine başvurulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre üst sınıfların vakalardan etkilenme oranlarının alt sınıflara göre daha yüksek olduğu ve diğer taraftan ise dijital bağımlılığa daha meyilli oldukları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin vaka olumsuz duygulanım seviyeleri dijital bağımlılık durumlarını ve sosyal hayatlarını negatif bir şekilde yordamıştır. Ayrıca dijital bağımlılığın Sosyal Ağ Kullanma ve Çevrimiçi Oyun Oynama boyutları uyku kalitesini yordamıştır. Bu araştırmanın sonuçları genel olarak literatür ile paralellik göstermektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak, sosyal hizmet eğitiminde öğrencilere doğru psikososyal desteğin önemi ortaya çıkmakta olup, bu doğrultuda süpervizyon ve psikoeğitim gibi uygulamalar önerilmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/11525
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10631652.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.