Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/11517
Title: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMĠNDE STEM ETKĠNLĠKLERĠNĠN ÇOCUKLARIN BĠLĠMSEL SÜREÇ BECERĠLERĠNE VE ELEġTĠREL DÜġÜNME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Authors: SAVAŞ, Edanur
Issue Date: 2024
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu çalıĢmada erken çocukluk döneminde STEM etkinliklerinin çocukların bilimsel süreç becerilerine ve eleĢtirel düĢünme becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmaya Ġstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesinde bulunan devlete bağlı bağımsız bir anaokulunda öğrenim görmekte olan 60-72 aylık 32 çocuk katılmıĢtır. AraĢtırmada ön-son test kontrol, deney gruplu yarı deneysel desen yöntemi kullanılmıĢtır. Deney grubunu öğle grubunda öğrenim görmekte olan 19 çocuk oluĢtururken, kontrol grubunu sabah grubunda öğrenim görmekte olan 13 çocuk oluĢturmuĢtur. Deney grubundaki çocuklar sekiz haftalık süre boyunca MEB müfredatı ile birlikte STEM eğitim programına katılmıĢtır. Kontrol grubundaki çocuklar ise MEB müfredatına uygun öğrenim görmeye devam etmiĢlerdir. AraĢtırmada kullanılan STEM etkinlikleri bir Avrupa Birliği Projesi olan e Twinnig projesi kapsamında, araĢtırmacının da dahil olduğu proje ortakları tarafından geliĢtirilmiĢtir. 5E Öğrenme Modeli kullanılarak hazırlanan etkinlikler, „‟Ġklim DeğiĢikliği ve Küresel Isınma‟‟ ile „‟Geri DönüĢüm‟‟ temalı 27 etkinlikten oluĢturulmuĢtur. Veri toplama sürecinde “Demografik Bilgi Formu”, “Okul Öncesi Dönem Bilimsel Süreç Beceri Testi” ve “5-6 YaĢ Çocuklar Ġçin Felsefi Sorgulama Yoluyla EleĢtirel DüĢünmenin Değerlendirilmesi Ölçeği” kullanılmıĢtır. Veri analiz sürecinde ise SPSS 25.0 programında Bağımsız Örneklem T-test ile Bağımlı Örneklem T-test analizi kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonunda kontrol grubundaki öğrencilerin ön-son test bilimsel süreç becerileri ile eleĢtirel düĢünme becerileri arasında anlamlı farklılık olmadığı bulunmuĢtur (p>0.05). Buna karĢılık deney grubundaki öğrencilerin ön-son test bilimsel süreç becerileri ile eleĢtirel düĢünme becerileri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiĢtir (p<0.05).AraĢtırmada elde edilen bulgular sonucunda STEM etkinliklerinin çocukların eleĢtirel düĢünmenin alt boyutu olan soru oluĢturma, felsefi sorgulama, dil ve biliĢsel becerilerini ve bilimsel süreç becerisinin alt boyutu olan gözlem, sınıflama, tahmin, ölçme, çıkarım yapma ve iletiĢim becerilerini geliĢtirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/11517
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10631364.pdf2.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.