Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/11516
Title: İNME SONRASI QUADRICEPS VE HAMSTRING KAS GÜCÜ İLE ALT EKSTREMİTE MOTOR KOORDİNASYONU, DENGE VE FONKSİYONELLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Authors: ERDOĞAN, Gizem
Issue Date: 2024
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Çalışmamızın amacı inme geçirmiş kişilerde quadriceps ve hamstring kas gücü ile alt ekstremite motor koordinasyonu, denge ve fonksiyonellik arasındaki ilişkiyi araştırmak ve incelemektir. 18-70 yaş arasındaki nöroloji hekimi tarafından hemipleji tanısı almış, çalışmaya dahil edilme kriterlerini sağlayan 41 hasta araştırmamıza dahil edildi. Hastaların quadriceps ve hamstring kas gücü manuel kas testi ile, alt ekstremite motor koordinasyonu Alt Ekstremite Motor-Koordinasyon Testi (LEMOCOT) ile , dengesi Tek Ayak Üzerinde Durma Testi ve Berg Denge Skalası ile ve fonksiyonelliği Zamanlı Kalk-Yürü Testi ve 5 Defa Oturup Kalkma Testi ile değerlendirildi. Araştırmamızın sonucunda inme sonrasında quadriceps ve hamstring kas gücü ile alt ekstremite motor koordinasyonu, denge ve fonksiyonellik arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. Daha yüksek quadriceps ve hamstring gücüne sahip olan hastaların istatistiksel olarak daha yüksek LEMOCOT değerine (p<0,05), daha fazla tek ayak üzerinde durma ölçüm süresine (p<0,05), daha fazla Berg denge ölçüm skalasına (p<0,05), daha az zamanlı kalk yürü ölçüm süresine (p<0,05) ve daha az 5 defa oturup kalkma ölçüm süresine sahip oldukları görüldü (p<0,05). Bu çalışmanın sonucunda inme sonrası quadriceps ve hamstring kas gücü daha yüksek olan hastalarda alt ekstremite motor koordinasyonu, denge ve fonksiyonelliğin daha iyi düzeyde olduğu belirlendi
URI: http://hdl.handle.net/11547/11516
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10631362.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.