Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/11511
Title: ADĠL DÜNYA ĠNANCI ĠLE YABANCI DÜġMANLIĞI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠDE BELĠRSĠZLĠĞE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN ARACI ROLÜ
Authors: BAĞLAM, Merve
Issue Date: 2024
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu çalıĢmada, bireylerin adil dünya inancı, yabancı düĢmanlığı ve belirsizliğe tahammülsüzlük arasındaki iliĢkiler, nicel araĢtırma yöntemlerinden biri olan iliĢkisel tarama modeli kullanılarak incelenmiĢtir. Ġstanbul ilinde ikamet eden 18-45 yaĢ arası genç yetiĢkin 390 kiĢi çalıĢmaya katılmıĢtır. ÇalıĢma, demografik bilgilerin yanı sıra Genel Adil Dünya Ġnancı Ölçeği, KiĢisel Adil Dünya Ġnancı Ölçeği, Yabancı DüĢmanlığı (Zenofobi) Ölçeği ve Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12) kullanılarak yürütülmüĢtür. Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre; yaĢ ile yabancı düĢmanlığı arasında negatif yönde, düĢük düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Yabancı düĢmanlığı ile belirsizliğe tahammülsüzlük arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. KiĢisel adil dünya inancı ile yabancı düĢmanlığı arasında ise negatif yönde düĢük güçte bir iliĢki bulunmuĢtur. KiĢisel adil dünya inancı ile belirsizliğe tahammülsüzlük arasında negatif yönde, düĢük düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. KiĢisel adil dünya inancı ile yabancı düĢmanlığı arasındaki iliĢkide belirsizliğe tahammülsüzlüğün kısmi aracılık rolü olduğu görülmüĢtür. Genel adil dünya inancının kadın katılımcılarda erkeklere göre anlamlı Ģekilde yüksek olduğu bulunmuĢtur. Yabancılarla komĢuluk ve arkadaĢlık deneyimi olan ve olmayan katılımcıların genel adil dünya inançları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıĢtır. Elde edilen bulguların gruplar arası iliĢkiler bağlamında yapılacak olan araĢtırmalar için bir kaynak sağlayabileceği düĢünülmektedir. Bu bulgular, belirsizliğe tahammülsüzlüğün adil dünya inancı ile yabancı düĢmanlığı arasındaki iliĢkide aracı bir rol oynayabileceğine dair önemli bir kaynak sunmaktadır
URI: http://hdl.handle.net/11547/11511
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10630883.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.