Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/11066
Title: 18-24 YAŞ ARASI ORYANTİRİNG SPORCULARININ BAŞARI ALGISI VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Authors: CEYLAN, Enes
Issue Date: 2023
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Abstract: Araştırmanın amacı; 18-24 yaş arası oryantiring sporcularının başarı algısı ve özgüven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma Ankara ilinde aktif 18-24 yaş arası oryantiring sporcularından 311 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması, Google formlar aracılığıyla araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu (yaş, cinsiyet, milli sporcu olma durumu, koşu kategorisi ve aktif spor yılı), Akın 2007’nin geliştirdiği Öz-güven ölçeği, Kazak 2007’nin geliştirdiği Başarı algısı envanteri gönüllü katılımcılara link üzerinden gönderilmiştir. Veriler SPSS 25.0 programında analiz edilerek bulgular elde edilmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, yaşa değişkeninde özgüven ölçeği iç özgüven alt boyutunda anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Ancak cinsiyet, koşu kategorisi ve başarı algısı ile özgüven arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır. Milli sporcu olma durumu ve aktif spor yılına göre özgüven, iç özgüven ve dış özgüven alt boyutlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu bulgular, sporcuların milli seviyede yarışma durumu veya spor hayatındaki deneyimlerinin özgüven düzeyleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Başarı algısı ve özgüven düzeyleri arasında da anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/11066
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10610841.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.