Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10941
Title: 8 HAFTALIK HAFIZA ÇALIŞMASININ 18-24 YAŞ ORYANTİRİNG SPORCULARINDA REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Authors: KAVAZ, Mehmet
Issue Date: 2023
Publisher: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Abstract: Bu araştırmanın amacı, 8 haftalık hafıza çalışmasının 18-24 yaş arası oryantiring sporcularında reaksiyon zamanına etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya 18-24 yaş aralığında 10 kadın 22 erkek dahil edilmiştir. Çalışmada deney grubundakilere 8 hafta süresince haftada 1 gün 1 saat süren hafıza çalışması uygulanırken, kontrol grubundakiler rutin oryantiring çalışmalarına devam etmiştir. Çalışmada ön-test son-test desenli çalışma yöntemi kullanılmış olup, deney ve kontrol gruplarının ışıklı ve sesli reaksiyon testleri 8 hafta süren hafıza çalışma programının öncesi ve sonrasında olmak üzere Newtest 1000 cihazı ile ölçülmüştür. Veriler IBM SPSS 20 paket programı ile analiz edilmiştir. Normal dağılım gösteren değişkenlerin iki grup karşılaştırmaları yapılırken bağımsız örneklem t testi ve ön test son test ölçümlerinin karşılaştırmalarındaysa ilişkili örneklem t testi kullanılmıştır. Ulaşılan tüm sonuçların istatistiki açıdan anlamlılık düzeyi p<0,05 seviyesinde değerlendirilmiştir. Deney ve kontrol grubunun sağ işaret parmağı ışıklı ve sesli uyaran reaksiyon zamanı ön test puanları, son test puanları ve ön test-son test puanları karşılaştırıldığında istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Cinsiyet ve yaş değişkeni bakımından karşılaştırıldığında ise deney grubunun sağ işaret parmağı ışıklı uyaran ön test ve son test puanları karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05) sağ işaret parmağı sesli uyaran ön test-son test puanları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak oryantiring sporcularına uygulanan 8 haftalık hafıza çalışmasının sağ işaret parmağı sesli uyaran reaksiyon testi sonuçlarında anlamlı farklılık bulunmazken yaş ve cinsiyet değişkeni bakımından incelendiğinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Sağ işaret parmağı ışıklı uyaran reaksiyon testi sonuçlarında ise anlamlı farklılık bulunmamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10941
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10582726.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.