Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10855
Title: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Afrikalı Öğrencilerin Utangaçlık ve Sosyalleşememe Sorunu
Authors: Nursemin SÖNMEZ, Ezgi
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Türkiye’deki üniversitelerden lisans ve lisansüstü eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler, yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek için dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye’ye gelmektedir. Üniversitelerin bünyelerinde kurulan TÖMER’lerde çok uluslu sınıflarda Türkçe dersleri almaktadırlar. Son yıllarda Türkçe öğrenmek için Türkiye’ye gelen Afrikalı öğrencilerin de sayısı artmaktadır. Çok uluslu sınıflarda öğrenim gören diğer öğrencilere göre Afrikalı öğrencilerin konuşurken daha çok utanmaları, sadece kendi aralarında iletişim kurmaları ve sosyal ortamlarda insanlarla iletişimi başlatma ve devam ettirmede zorlandıkları dikkat çekmiştir. Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Afrikalı öğrencilerin utangaçlık ve buna bağlı olarak sosyalleşememe sorunlarını belirlemek ve çözüm önerilerini sunmaktır. Çalışma grubu İstanbul Aydın Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören B1 ve B2 seviyesindeki 7 kadın, 4 erkek olmak üzere 11 Afrikalı öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın 1 Öğretim Görevlisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER. [email protected] ORCID: 0000-0002-3975-2002 Geliş tarihi: 07.03.2021- Kabul tarihi: 05.09.2021 Kaynak Gösterme: Sönmez, E. N. (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Afrikalı Öğrencilerin Utangaçlık ve Sosyalleşememe Sorunu. Aydın TÖMER Dil Dergisi, 6(2), 195-221. DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019/tomer_v06i2003 196 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Afrikalı Öğrencilerin Utangaçlık ve Sosyalleşememe Sorunu verileri ilgili öğrencilere 6 maddelik yapılandırılmamış açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Bu bağlamda araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Elde edilen veriler problem cümlesinden yola çıkılarak içerik analizi ile çözümlenip değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde, Afrikalı öğrencilerin Türkçe konuşurken utandıkları ve hata yapmaktan korktukları için Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenirken utangaçlıklarının dil öğrenimlerini etkilediği sonucuna varılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçların yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde çok uluslu sınıflarda öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin utangaçlık ve sosyalleşememe sorunlarını çözüme kavuşturma sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10855
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
668.pdf765.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.