Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10848
Title: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akran Değerlendirmenin Konuşma Becerisine Etkisi1
Authors: BAYRAKDAR, Emre
Issue Date: 2021
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin konuşma becerilerinin geliştirilmesinde akran değerlendirmenin etkisini belirlemektir. Araştırma, deneysel desenler içerisinde yer alan tek gruplu ön test – son test desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında C1 düzeyinde Türkçe öğrenimi gören 25 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden seçkisiz yöntemle belirlenen 6 öğrenci hazırlıklı konuşma etkinlikleri yapmış; geriye kalan 19 öğrenci ise akran değerlendirme formlarını doldurmuşlardır. Çalışmada, veri toplamak amacıyla Temizkan (2009) tarafından oluşturulmuş “Konuşma Becerisine Yönelik Akran Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Bu form; “Dil ve anlatım, içerik, sunum” olmak üzere üç ana başlıktan, toplam otuz iki maddeden oluşmaktadır ve üçlü likert biçiminde derecelendirilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde öncelikle değerlendiriciler arası uyumu gözlemlemek için sınıf içi korelasyon hesaplanmıştır. Sürekli verilerin normallik kontrolü Shapiro Wilk testi ile yapılmış ve ön test-son test karşılaştırmaları için Eşleştirilmiş T Testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda; yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde akran değerlendirmenin, konuşma becerisinin “Dil ve anlatım, içerik, sunum” boyutlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10848
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
661.pdf352.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.