Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10840
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorİPEK, Serkan-
dc.date.accessioned2023-10-06T13:26:15Z-
dc.date.available2023-10-06T13:26:15Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11547/10840-
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı Varşova Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkçe öğrenen kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçlarını belirlemektir. Araştırmanın verileri, Iwai ve diğerlerinin (1998) Japanese Language Needs Analysis isimli çalışmalarında kullandıkları ölçeğin, Çangal (2013) tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılarak Türkçeye uyarlanmış formu ile toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 2015 yılında Varşova Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkçe öğrenen 109 kursiyer oluşturmaktadır. Verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre Varşova Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkçe öğrenen kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları sırasıyla; sınıf içi iletişim kurma, bireysel ilgi ve ihtiyaçlar, eğitim ve iş imkânı ile ticaret yapma olmak üzere dört alt boyutta kendini göstermiştir. Kursiyerlerin dil öğrenme ihtiyaçları ile yaş, cinsiyet ve kur düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamasına rağmen dil öğrenme ihtiyaçları ile eğitim durumları ve kursa katılma süreleri arasında anlamlı bir fark bulunmuşturtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: Polonya Örneğitr_TR
dc.typeArticletr_TR
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
653.pdf385.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.