Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10826
Title: Yabancõ Dil Olarak TŸrkçe …ğretiminde GŸnŸmŸz PopŸler Şarkõlarõn Dilin Doğru Kullanõmõna Etkisi
Authors: KANA, Fatih
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu çalõşmanõn amacõ Yabancõ dil olarak TŸrkçe šğretiminde gŸnŸmŸz popŸler şarkõlarõn sšzcŸklerin doğru telaffuzlarõnõn šğrenilmesine etkisinin olup olmadõğõnõ araştõrmaktõr. Araştõrmada nitel araştõrma desenlerinden durum çalõşmasõ deseniyle desenlenmiştir. Araştõrmanõn šrneklemini TŸrkiyeÕnin batõsõnda yer alan bir Ÿniversitenin TŸrkçe Öğretimi Araştõrma ve Uygulama MerkeziÕnde šğrenim gšren šğrenciler oluşturmaktadõr. Araştõrmada šrneklem grubundaki yabancõ uyruklu šğrencilere dilbilgisel hatalar olan iki adet şarkõ dinletilmiştir. Dinleme sonrasõ šğrencilere şarkõnõn sšzlerinde dilbilgisel hatalar olan kõsõmlar eksik verilmiş ve šğrencilerden bu eksik bšlŸmleri doldurmalarõ istenmiştir. Sonuç olarak araştõrmada yabancõ uyruklu šğrencilerin boşluk doldurma sorularõna verdikleri cevaplar doğrultusunda gŸnŸmŸz popŸler şarkõlarõnõn yabancõ dil olarak TŸrkçe šğretimine olumsuz etkisi olup olmadõğõ araştõrõlmõştõr
URI: http://hdl.handle.net/11547/10826
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
639.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.