Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/10544
Title: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEĞER ODAKLI YAŞAM İLE DEPRESYON VE KAYGI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Authors: TOPRAK, Sümeyye Betül
Issue Date:  203
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu araĢtırma, üniversite öğrencilerinde değer odaklı yaĢam ile depresyon ve kaygı arasındaki iliĢkinin incelenmesini amaçlamaktadır. Değer odaklı yaĢam, kiĢinin davranıĢlarının önem atfettiği değerleriyle tutarlı olduğu bir yaĢamı ifade etmektedir. AraĢtırmanın örneklemini kolayda örnekleme yolu ile seçilmiĢ 18-30 yaĢ aralığındaki (x =22,1273,245 yıl) akademik hayatına devam etmekte olan lisans ve lisansüstü üniversite öğrencisi 338 katılımcı (204 kadın, 134 erkek) oluĢturmaktadır. Katılımcılardan Demografik Bilgi Formu, Değer Odaklı YaĢam Ölçeği (Önem ve Tutarlılık alt ölçekleri), Beck Depresyon Envanteri ve Beck Anksiyete Ölçeği olarak beĢ bölümden oluĢan bir formu çevrimiçi ortamda tamamlamaları istenmiĢtir. Verilerin istatistiksel analizinde, bağımsız örneklemler t-testi, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi yöntemleri kullanılmıĢtır. Bağımsız örneklemler t-testi ile değer odaklı yaĢam, depresyon ve kaygı düzeyleri cinsiyete göre incelenmiĢtir. Değer Odaklı YaĢam Ölçeği Önem alt boyutu ve Beck Anksiyete Ölçeği puanlarında cinsiyete göre anlamlı farklılaĢma olduğu tespit edilmiĢtir. Korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında, değer odaklı yaĢam ile depresyon, değer odaklı yaĢam ile kaygı arasında istatistiksel olarak anlamlı olumsuz yönde bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Ayrıca Değer Odaklı YaĢam Ölçeğinin alt ölçekleri; Önem ve Tutarlılık ile depresyon ve kaygı arasında istatistiksel olarak anlamlı olumsuz yönde iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Ayrıca, Değer Odaklı YaĢam Ölçeğinin önem ve tutarlılık boyutları ile kaygı ve depresyonu yordamak adına çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçlarına bakıldığında, Değer Odaklı YaĢam Ölçeğinin tutarlılık boyutunun istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde depresyon ve kaygıyı yordadığı tespit edilmiĢtir. AraĢtırmanın bulguları ilgili alan yazını çerçevesinde tartıĢılmıĢ ve araĢtırmanın ana hipotezleri doğrulanmıştır
URI: http://hdl.handle.net/11547/10544
Appears in Collections:Tezler -- Thesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10537955.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.