Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11547/10255
Başlık: YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YARATICI DRAMA KULLANIMI ÜZERİNE ÖĞRETMEN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Yazarlar: ELBİSTANLI, Nida
Anahtar kelimeler: Yaratıcı drama
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
öğretmen tutumu
Yayın Tarihi: 2022
Yayıncı: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Özet: Bu araştırma, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı drama kullanımı üzerine öğretmen tutumlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 öğretim yılında çeşitli illerdeki TÖMER merkezleri, MEB, PİKTES, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ve özel kurumlarda yabancı dil olarak Türkçe öğreten 144 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile desenlenmiştir. Bu çalışmada veriler, Gülbahar ve Saylan (2019) tarafından geliştirilen “Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi ile İlgili Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Demografik Bilgi Formu” aracılığı ile elde edilmiştir. Toplanan verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması için SPSS21 paket programı kullanılmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaratıcı drama kullanımı üzerine tutumlarının düzeylerini belirlemek ve tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek için parametrik testler grubunda bulunan t- testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerinin ölçeğin genelinden aldıkları ortalama puanlara göre incelendiğinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı drama kullanımı üzerine tutumlarının “yüksek” düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı drama kullanımı üzerine öğretmenlerin demografik bilgileri arasındaki ilişkiye bakıldığında ise cinsiyet, eğitim düzeyi, mezun olunan bölüm, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifikasının olup-olmama durumu, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine drama eğitimi alıp-almama durumu, yaratıcı drama eğitimi aldıkları kurum arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yokken, mesleki deneyim, çalışılan kurum, yabancı dil olarak Türkçeyi yaratıcı drama yöntemiyle öğretme durumu gibi değişkenlere göre ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında araştırmanın sonuçları dikkate alınarak çeşitli öneriler sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/10255
Koleksiyonlarda Görünür:Tezler -- Thesis

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
10487006.pdf872.85 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.