IAU Open Access

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ARAŞTIRILMASI (BAŞAKŞEHİR İLÇE ÖRNEĞİ)

Show simple item record

dc.contributor.author Tosun, Faruk
dc.date.accessioned 2019-05-16T07:46:14Z
dc.date.available 2019-05-16T07:46:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1945
dc.description.abstract Sosyal değişmenin odak noktasını oluşturan eğitim örgütleri, değişim sürecinin meydan okumalarına karşı mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bilgi çağında okul yöneticiliği, geleneksel "idareci" rolünden, çağdaş anlamda bir "lider" rolüne doğru bir dönüşüm sürecinden geçmelidir. Geleceğin okul müdürleri; dönüşümcü liderlik davranışlarını yerine getiren, liderlik özellikleri olan ve dönüşüm felsefesini anlayan özelliklere sahip olmalıdır. Yapılan bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini, Başakşehir ilçesinde görev yapan ortaokul öğretmen görüşlerine göre araştırmaktır. Dönüşümcü liderliğin okul yöneticilerinde bulunması okul yönetimindeki performansı etkilemesi açısından önem taşımaktadır. Bu yüzden okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip olma düzeylerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmanın evreni İstanbul İli Başakşehir ilçesindeki ortaokullarda görev yapan öğretmenlerdir. Örneklem ise bu öğretmenler içinden seçilen 254 kişiden meydana gelmektedir. Veri toplama aracı olarak Seray TOKSÖZ’ün Yeditepe Üniversitesi’nde hazırladığı “21. Yüzyılın Liderlik Anlayışı Olarak Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Algılarına Göre Değerlendirilmesi” isimli yüksek lisans tezindeki “Dönüşümcü Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: Dönüşümcü liderlik özelliği açısından okul türü, cinsiyet, yaş ve mesleki kıdem değişkenleri arasında anlamlı düzeyde bir farka rastlanmamıştır. Karşılaştırmalardan alınan sonuçlara göre dönüşümcü liderlik özelliklerinden birisi olan idealleştirilmiş etki özelliğinin medeni durum değişkenine göre anlamlı olduğu saptanmıştır. Bekâr öğretmenlerin evli ve dul öğretmenlere göre idealleştirilmiş etki boyutuna daha fazla puan vermişlerdir. Ayrıca dönüşümcü liderlik özelliklerinden tamamının eğitim durumu değişkenine göre anlamlı olduğu saptanmıştır. Bu anlamlılığa göre açık öğretim fakültesi mezunu öğretmenlerin dönüşümcü liderlik özellikleri algılarının diğer gruptaki öğretmenlere göre daha fazla olduğu görülmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Lider tr_TR
dc.subject Okul yöneticisi tr_TR
dc.subject Dönüşümcü liderlik tr_TR
dc.subject Leadership tr_TR
dc.subject School Administrators tr_TR
dc.subject Transformational Leadership tr_TR
dc.title OKUL YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ARAŞTIRILMASI (BAŞAKŞEHİR İLÇE ÖRNEĞİ) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Educational organizations that form the focal point of social change, are forced to struggle against the challenge of the chancing process. In the information age, school management process should transform from the traditional "rulers" of the role, to the "leader" role in a contemporary meaning. Headmaster of the future should fulfill the transformational leadership behavior and also should have the leadership abilities and features that understands the transformation of philosophy. The purpose of this research is to analyze the transformational leadership characteristics of school administrators, according to the views of secondary school teachers who work in Başakşehir district. As a school administrator having a transformational leadership is very important as it influences the performance of school management. There fore determining the level of school administrators’ transformational leadership is so important. The population of this research conducted in this context are the teachers working in secondary schools in Istanbul Başakşehir. The resulting sample comes through these teachers selected from 254 people. As a means of collecting data" Transformational Leadership Questionnaire "were used from the thesis which titled "21. Transformational Leadership Approach As the century by Perception Evaluation of Teachers of School Administrators Leadership Traits " by Seray TOKSÖZ in Yeditepe University. The findings were evaluated and reached the following conclusions: there is no significant difference in terms of school type, gender, age and between a professional seniority variables as a transformational leadership characteristics. According to the results obtained from the comparisons,marital status variables were significant as one of transformational leadership features. Single teachers gave more points than the married or widowed teachers as the idealized effect size. It is also found that all features of transformational leadership is significant depending on the education level. As for this meaningfulness correspondance university graduated teachers have more perception of transformational leadership features than the other teachers in the group. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 71 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account