IAU Open Access

ÖZEL DERSHANELERİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author Koca, Zekeriya
dc.date.accessioned 2019-05-11T07:21:43Z
dc.date.available 2019-05-11T07:21:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1840
dc.description.abstract En iyi eğitim ve öğretim verilecek yer okuldur. Ancak ülkemizde okullar arasında büyük eĢitsizliklerin olması çözümü de beraberinde getirmiĢtir. 1960‟lı yıllarda Türkiye özel dershanelerle tanıĢmaya baĢlamıĢtır. Eğitim sistemindeki açığı iyi gören giriĢimciler ardı ardına dershaneler açmıĢtır. Devlet, okullarında eğitimi parasız vermektedir. Dolayısıyla devlet okulunda öğrenim gören bir öğrencinin müĢteri olması beklenemez. Fakat aynı öğrenci bir dershaneye kayıt olduğunda “müĢteri” haline gelmektedir. Ülkemizde her yıl milyonlarla ifade edilecek kadar çok öğrenci, istedikleri yerleri kazanabilmek için bir yarıĢ içerisine kendini bulmaktadır. Daha iyi bir gelecek için bu sınavlara daha en iyi Ģekilde hazırlanmak isteyen öğrenciler özel dershanelere gitmektedirler. YaĢayabilmesi öğrencilerden gelecek olan para akıĢına bağlı olan dershaneler, hem kendi müĢterilerini koruyabilmek hem de yeni müĢterileri dershanelerine çekebilmek amacıyla MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimine önem vermeleri gerekmektedir. Bu araĢtırmada Ġstanbul‟un Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren ve en çok öğrenciye sahip olan bazı özel dershanelerin öğrencilerine bir anket uygulanmıĢtır. Bu ankete verilen cevaplar ıĢığında bu dershanelerin müĢteri iliĢkilerinde ne durumda oldukları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla araĢtırmanın birinci bölümünde müĢteri iliĢkileri yönetiminin kavramsal çerçevesi ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Ġkinci bölümde eğitim kavramı ve Türk eğitim sistemi üzerinde durulmuĢtur. Üçüncü bölümde Türkiye‟de özel dershane kavramı irdelenmiĢtir. Dördüncü bölümde ise özel dershanelerin müĢteri iliĢkileri yönetimi ile ilgili anket yöntemi kullanılarak bir uygulama yapılmıĢtır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Müşteri tr_TR
dc.subject Müşteri İlişkileri Yönetimi tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.subject Müşteri Memnuniyeti Ölçümü tr_TR
dc.subject Özel Öğretim Kurumları tr_TR
dc.subject Customer tr_TR
dc.subject Customer Relationship Management tr_TR
dc.subject Education tr_TR
dc.subject Measurment of Costumer Satisfaction tr_TR
dc.subject Private Teaching Instituons tr_TR
dc.title ÖZEL DERSHANELERİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Education systems are root facts that shows us countries level of development. In the education system equality of opportunity has very importancy. Developed countries are at the good status with their education system to provide equality of opportunity. But in the developing and underdeveloped countries conditions are not at like wished. Schools are places that most appropriate places to educate and learn. But in our country inequality between schools brings solutions along. In 60s Turkey started to meet with private courses. Entrepreneurs who see the ignorances of the education system has started to open private courses. Government gives education at state schools for free. So the students at state schoosl can not be customers. But the same students become „‟customer‟‟ when they register to private courses. In our country millions of students who go to private courses race to acquire sections they want for the best future and prepare for the exams in a best way. Private courses depend on the income from their students.and therefore they have to place importance on “customer relationship management” in order to protect their present customers and gain new customers. In this research a questionnaire was administered to Istanbul‟s Beylikdüzü district‟s most student owned private courses. With the answers given to this questionnaire we would like to determine the status of the courses at „‟customer relationship management‟‟ The purpose in the first section of this research, expected to concepted the framework of „‟customer relationships management‟‟. In the second section, education concept and Turkish education system has been told. In the third section, private courses in Turkey has been examined. In the fourth section, surveys which related to “customer relationships management” have been applied. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 116 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Zekeriya Koca, Özel Dershanelerin Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account