IAU Open Access

İSTANBUL ÖRNEKLEMİNDE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSINDA VELİ, ÖĞRENCİ VE MESLEKTAŞLARININ ETKİLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Han, Miray
dc.date.accessioned 2020-01-18T10:15:28Z
dc.date.available 2020-01-18T10:15:28Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5341
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, İstanbul ilinde yer alan, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel ilkokullarda görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin performansında veli, öğrenci ve meslektaşlarının etkilerini, üç farklı ölçek sonuçlarından yararlanarak incelemektir. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde MEB’e bağlı ilkokullarda çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem ise 2018-2019 eğitim öğretim yılında il merkezindeki devlet ve özel 25 farklı ilkokulda görev yapan 212 sınıf ve branş öğretmeninden meydana gelmektedir. Veri toplama aracı olarak; “Veli Yaklaşım Ölçeği Faktör Yapısı”, “İlköğretim Okullarında İstenmeyen Öğrenci Davranışları Ölçeği” ve “Okul İklimi Ölçeği” olmak üzere toplam üç adet ölçek kullanılmıştır. İzin prosedürünü takiben uygulanan anketlerden elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar ortamında SPSS 20.0 paket programına girilmiştir. Ölçeklerde yer alan sorulara verilen yanıtların dağılımı frekans analizi ile incelenmiş olup elde edilen bulgular çizelgeler halinde sunulmuştur. Veli yaklaşım ölçeği faktör yapısına göre veliler bayan öğretmenlere karşı daha olumlu ve bilgilendirici yaklaşım sergilemektedir. Velilerin öğretmenlere yaklaşımları konusunda gerek devlet okulları gerekse özel okullar açısından anlamlı düzeyde fark bulunmamaktadır. Veliler tarafından sınıf öğretmenlerine yönelik olumlu ve bilgilendirici yaklaşım düzeyi branş öğretmenlerine kıyasla anlamlı derecede daha yüksektir. İlköğretim okullarında istenmeyen öğrenci davranışları ölçeği faktör yapısına göre sınıf disiplini konusunda bayan öğretmenler istenmeyen öğrenci davranışlarından daha fazla etkilenmektedir. Ölçme ve değerlendirme işlemlerinde, öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarından etkilenme seviyeleri ile mesleki kıdemleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ayrıca sınıf disiplini konusunda devlet okulunda çalışan öğretmenlerin özel okulda çalışan öğretmenlere kıyasla istenmeyen öğrenci davranışlarından etkilenme düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Okul iklimi ölçeğine göre; ilkokul öğretmenlerinin performansına etki eden meslektaş davranışlarına yönelik olarak 1-5 yıl ve 6-10 yıl arası mesleki kıdemi bulunanların negatif davranış düzeylerinin 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanların negatif davranış düzeyinden anlamlı derece daha yüksektir. Devlet okulunda çalışan öğretmenlerin okul iklimi pozitif perspektif algısının özel okulda çalışan meslektaşlarına nazaran anlamlı derecede daha yüksektir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İlkokul öğretmeni tr_TR
dc.subject Performansı etkileyen davranışlar tr_TR
dc.subject Veli yaklaşımı tr_TR
dc.subject Okul iklimi tr_TR
dc.subject İstenmeyen davranış tr_TR
dc.subject Primary school teacher tr_TR
dc.subject Behaviors affecting performance tr_TR
dc.subject Parents approach tr_TR
dc.subject School climate tr_TR
dc.subject Uundesirable behavior tr_TR
dc.title İSTANBUL ÖRNEKLEMİNDE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSINDA VELİ, ÖĞRENCİ VE MESLEKTAŞLARININ ETKİLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The aim of this study is to examine the effects of parents, students and colleagues in the performance of class and branch teachers in the state and private primary schools in the province of Istanbul by taking advantage of three different scale results. The population of the study consisted of teachers working in primary schools in MEB. The sample consists of 212 classes and branch teachers who work in 25 different primary schools in the city center and in the province in the 2018-2019 academic year. As a data collection tool; “Parent Approach Scale”, “Unwanted Student Behavior Scale in Primary Schools” and “School Environment Scale”. The data obtained from the surveys were coded and entered to the SPSS 20.0 package program. The distribution of the responses to the questions in the scales was analyzed by frequency analysis and the findings were presented in tables. The parents' scale was tested according to the factor structure; that parents have a more positive and informative approach to female teachers. There is no significant difference in terms of the approaches of parents to teachers in terms of both public and private schools. The parents’ level of positive and informative approach towards classroom teachers is significantly higher than branch teachers. It is understood that there is no significant difference between the approaches of the parents to the teachers and the education level of the teachers. According to the factor structure of unwanted student behavior scale in primary schools; it was found that female teachers' level of being affected by unwanted student behaviors was higher than that of male teachers in terms of classroom discipline. There was no significant difference between the levels of being affected by the behaviors of the students, the degree of being affected by the unwanted student behaviors and the teachers' in the terms of classroom discipline both public and private schools. According to school climate scale; in terms of peer behaviors that affect the performance of primary school teachers, the negative behavior levels of those who have a seniority of 1-5 years and 6-10 years of seniority are significantly higher than those who have a seniority of 21 years and above. The perception of positive perception of school climate was significantly higher than that of private school teachers. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 87 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Han, Miray, İSTANBUL ÖRNEKLEMİNDE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANSINDA VELİ, ÖĞRENCİ VE MESLEKTAŞLARININ ETKİLERİ(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account