IAU Open Access

YENİ DÖNEM PAZARLAMA ANLAYIŞI YEŞİL PAZARLAMA: İŞLETMELERİN YEŞİL PAZARLAMAYA YÖNELME NEDENLERİNİN AMPRİK BİR ÇALIŞMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Bahçecik, Dilan
dc.date.accessioned 2020-01-17T06:35:43Z
dc.date.available 2020-01-17T06:35:43Z
dc.date.issued 2019-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5327
dc.description.abstract Gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya kavramları içinde işletmeler hızlı değişime uyum sağlayabilmek için esnek bir yapıya sahip olmalıdırlar. Bu günümüzün koşullarının bir gereğidir. Küreselleşen dünya ile kıt kaynak durumunda olan çevrenin korunması işletmeler için amaç ve hedeflerden biri durumuna geldiğini söylemek mümkündür. Çevre faktörünün önem kazanması ile birlikte işletmelerin üretim, mamul veya hizmet oluşumu, bunlara bağlı olarak pazarlama stratejileri önemli ölçüde değişmektedir. Doğaya dost ürün tasarımları yapılmaya başlanmakta ve bu ürünler “Yeşil Pazarlama” kavramı içinde müşterilere ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada “Yeşil Pazarlama” konusu, işletmelerin yeşil pazarlamayı tercih etme unsurları amprik bir çalışma çerçevesinde ele alınmış, pazarlama ve tarihçesine, çevrenin önemine ve çevre kirliliğinin nedenlerine değinilmiş, çevreciliğin toplumdaki yeri ve gelişim seyri incelenerek, yeşil pazarlama uygulamalarını hayata geçiren, ulusal ve uluslararası kurum ve çalışmalardan örnekler verilmiştir. Yapılan araştırmada Türkiye'deki işletmelerin yeşil pazarlamaya yönelme sebepleri ve bu sebeplerin hangi oranda etki ettikleri incelenmiştir. Değişkenlerimiz, yasal mevzuat, sosyal sorumluluk, kurumsal imaj, rekabet, tüketicinin çevre bilincinden oluşmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre işletmelerin yeşil pazarlamaya yönelme sebeplerinin en başında tüketicinin günümüzde bu konu hakkında daha bilinçli hale gelmiş olması ve işletmelerin pazardaki imajlarını güçlendirme isteğidir. Araştırmaya katılan İstanbul’da faaliyet gösteren tekstil işletmeleri, doğaya verilen zararların farkında olup, bunun önüne geçmek için çevreci politikalar uyguladıklarını belirtmişlerdir. Yasal mevzuat, sosyal sorumluluk ve rekabet değişkenlerinin, işletmelerin yeşil pazarlamaya yönelme tutumlarına etki etmediği görülmüştür tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Çevre tr_TR
dc.subject Yeşil pazarlama tr_TR
dc.subject Yeşil üretici tr_TR
dc.subject Sürdürülebilir gelişme tr_TR
dc.subject Sosyal sorumluluk tr_TR
dc.subject Environment tr_TR
dc.subject Green marketing tr_TR
dc.subject Green manufacturer tr_TR
dc.subject Sustainable development tr_TR
dc.subject Social responsibilities tr_TR
dc.title YENİ DÖNEM PAZARLAMA ANLAYIŞI YEŞİL PAZARLAMA: İŞLETMELERİN YEŞİL PAZARLAMAYA YÖNELME NEDENLERİNİN AMPRİK BİR ÇALIŞMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Within the concepts of developing technology and globalizing world, enterprises should have a flexible structure to adapt to rapid change. This is a requirement of today's conditions. It is possible to say that the protection of the globalizing world and the scarce resource environment has become one of the goals and objectives for the enterprises. With the importance of environmental factors, production, product or service formation of enterprises and marketing strategies change accordingly. Nature-friendly product designs are started to be made and these products are tried to be delivered to customers within the concept of Pazarlama “Green Marketing”. In this study, the subject of “Green Marketing”, the elements of preferring green marketing in the context of empirical study, marketing and its history, the importance of the environment and the causes of environmental pollution are discussed, the place of environmentalism in the society and the progress of development, examples from national and international institutions and studies that implement green marketing practices are given. Green marketing orientation of the company in Turkey in the research causes and their effects were studied in which the proportion of these reasons. Our variables are legal legislation, social responsibility, corporate image, competition, consumer environmental awareness. According to the results of the research, the most important reason for businesses to turn to green marketing is that consumers have become more conscious about this issue and their desire to strengthen their image in the market. The textile enterprises operating in Istanbul, who participated in the research, are aware of the harm done to nature and stated that they apply environmental policies to prevent this. variables such as legal regulations, social responsibility and competition did not affect the attitude of businesses towards green marketing. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 95 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Bahçecik, Dilan, YENİ DÖNEM PAZARLAMA ANLAYIŞI YEŞİL PAZARLAMA: İŞLETMELERİN YEŞİL PAZARLAMAYA YÖNELME NEDENLERİNİN AMPRİK BİR ÇALIŞMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account