IAU Open Access

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI İLE ALEKSİTİMİ VE ÜSTBİLİŞSEL SORUN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Nurullayeva, Narmin
dc.date.accessioned 2020-01-16T12:37:07Z
dc.date.available 2020-01-16T12:37:07Z
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5320
dc.description.abstract Amaç: Bu araĢtırmanın amacı ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı, aleksitimi ve üstbiliĢ sorunları arasındaki iliĢkiyi incelemektedir. Yöntem: Ġstanbul‟da 3 ortaokuldan 9-16 yaĢ aralığında 667 öğrenci (%51.1 erkek, s=341, % 48.7 kadın, s=325, %0.1 belirtmemiĢ, s=1) çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. AraĢtırmada KiĢisel Bilgi Formu, 20 soruluk Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20), ÜstbiliĢ Ölçeği Çocuk ve Ergen (ÜBO-ÇE) ve Çocuklar için Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği (ÇĠDOBÖ) uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın istatistiksel analizinde ise SPSS 20 programından yararlanılmıĢtır. Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Testi, Bağımsız Örneklem T Testi ve Ġkili Durum Lojistik Regresyon Analizi kullanılmıĢtır. Bulgular: Erkek katılımcıların Çidobö toplam puanları, kızlara oranla anlamlı ölçüde yüksek bulunmuĢtur. Übö-çe toplam puanları, TAÖ-20 toplam ve alt boyut puanları ile pozitif yönde anlamlı korelasyonlar göstermektedir. Çidobö toplam puanları ile Übö-çe faktör 1 puanları pozitif yönde anlamlı korelasyon göstermektedir. Cinsiyet, ÜBÖ-ÇE faktör 1, TAÖ-20 faktör 1ve TAÖ-20 faktör 3 faktörlerinin dijital oyun bağımlısı olma durumunu anlamlı ölçüde öngördüğü tespit edilmiĢtir. Sonuç: Aleksitimi karakter özelliklerinin erken farkedilmesi ve tedavi planlanması ile üstbiliĢ sorunlarını hedefleyen terapötik müdahaleler dijital oyun bağımlılığı geliĢim riskini azaltabilir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Dijital oyun bağımlılığı tr_TR
dc.subject Aleksitimi tr_TR
dc.subject Üstbiliş tr_TR
dc.subject Digital game addiction tr_TR
dc.subject Alexithymia tr_TR
dc.subject Metacognition tr_TR
dc.title ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI İLE ALEKSİTİMİ VE ÜSTBİLİŞSEL SORUN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Objective: The aim of this study is to examine the association between digital game addiction, alexithymia and metacognitive problems in secondary school students. Method: 667 students aged 9-16 years (51.1% male, n=341; 48.7% female, n=325; 0.1% unchecked, n=1) from three secondary schools in Istanbul participated in this study. Personal Information Form, Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Metacognition Questionnaire For Children (MCQ-C) and Digital Game Addiction Scale for Children (DGASFC) were applied to participants. SPSS 20 was used for statistical data analysis. Also The Pearson Product Moment Correlation, Independent Samples T Test and Binary Logistic Regression Analysis were used for analysis. Results: Total DGASFC scores of male participants were found to be significantly higher than the female participants. There were significant positive correlations between MCQ-C total sores, TAS- 20 total and sub-dimension scores. There was a significant positive correlation between DGASFC total scores and MCQ-C factor 1 scores. Gender, MCQ-C factor 1, TAS-20 factor 1 and TAS-20 factor 3 were found to predict the status of digital game addiction, significantly. Conclusion: Early interventions about determining the alexithymia personality traits and establishing treatment plans, and therapeutic interventions adressing digital metacognition problems may decrease the risk of digital game addiction development. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 67 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Nurullayeva, Narmin, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI İLE ALEKSİTİMİ VE ÜSTBİLİŞSEL SORUN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account